1412. 6. september. Malmø


Borgmestre og rådmænd i Malmø tildeler byens rebvindere lavsartikler.

Tekst efter Aa

Tekst

Alle the thettæ breff høræ eller see helsæ wi bor[gemestere] ok radmen i Malmøghe kerlighe meth gwth kungøræ oss effter nathæ ok wiliæ war nathige frwgæ drottning Margretis ok[1] hawæ vnth waræ bymen eet embit som er repwindere æmbith ewindelike at nydæ ok brwgæ i saa madæ meth forskel ok wilkor som hær efter stander skrewith. ♦

Først ath the scule ware firæ ok tiwghæ i embedit ok ey fleræ. Tha noger affgar tha skal meth radh ok wiliæ borgæmestaris radmens ok embetz fore nempd som tha eræ een annær i then sammæ stath som hin afgik kesis ok insædiæs. ♦

Item ok maa hwsfrwghen effter bondins dødh nydæ thet sammæ æmbit e mædhen hwn ænkæ ær ok siin frægdh bæwarer ok ma then hwsbondæ som hwn sidhen meth hedher ok æræ faar nydæ thet sammæ æmbit meth wilyæ ok samtykke borghemesteris radmens ok æmbitz som føør er saght. ♦

Hwilkin man som i thet fornempdæ embit gaar han skal giwæ radhet i Malmøgæ sex sk[i]lling grot ok embedit een kost haldæ meth tiwghæ fadh ok iii ferskæ rætæ ok øll swa meghet som ther thil hører. ♦

Item tha ma inghen byman i Malmø hafwæ bastgerning faal ok ey replagh vden the som i embedit ære hwa som hær amot gør bædhræ byn tree mark ok embedit tree mark. ♦ Item tha ma ok enghen bondæ aff landh sælghæ symæ eller hankkæ i pennyæ word vdæn i h<e>lt[2] tiwgh eller halft som tha i knyppyt er. ♦

Thesse forskriffnæ stykkæ wilghæ wi folkommælike ok woræ efterkommændæ meth them ok theræ efterkommendæ stadhug ok fast ath holdæ i allæ madhæ. ♦

In cuius rei testimonium sigillum nostre ciuitatis una cum sigillis uirorum discretorum uidelicet Andree Martini Hennechini Aghesson proconsulum Gynteri Lybrytsson Clawus Riwæbrøth Ienis Magni Ienis Beyere Tulonis Andersson et Andree Horn consulum ibidem presentibus est appensum. ♦

Datum anno domini m°cd°xii° feria tercia ante festum natiuitatis beate Marie uirginis.

1. ok] AaAa1at Nye Danske Magasin l.l.os Svenskt Dipl. l.l. 2. h<e>lt] halt Aa.

Oversættelse

Alle dem, der ser eller hører dette brev læse, hilser vi, borgmestre og rådmænd i Malmø kærligt med Gud og kundgører, at vi efter vor frue dronning Margretes nåde og vilje, har tilstået vore medborgere et embede, som er rebvindernes embede til at nyde evindelig og bruge på sådanne betingelser og vilkår, som står skrevet herefter.

For det første skal de være 24 i embedet og ikke flere.

Når nogen afgår ved døden, da skal en anden vælges og indsættes i den afdødes sted med førnævnte borgmestres, rådmænds og embedes samtykke og vilje. Ligeledes må hustruen efter husbondens død nyde det samme embede, medens hun er enke og bevarer sit gode ry.

Og den husbonde, som hun siden hen får med hæder og ære, må nyde det samme embede med samtykke fra borgmestre, rådmænd og embedet som førnævnt.

Hvilken mand, som giver sig af med førnævnte embede, skal give rådet i Malmø 6 skilling grot og embedet 23 fad ferske retter til et måltid og dertil hørende øl.

Ligeledes må ingen borger i Malmø have salg af bindearbejde eller rebgilde uden dem, som er i embedet. Den der forbryder sig herimod, bøder 3 mark til byen og 3 mark til embedet.

Ligeledes må ingen mester sælge reb eller rebhanke bort i penges værdi uden i helt tov eller halvt, som er slået deri. Disse førskrevne artikler vil vi og vore efterkommere og med dem deres efterkommere holde fast og til stadighed på enhver måde.

Til denne sags vidnesbyrd er vor bys segl vedhæftet nærværende skrivelse sammen med seglene sammesteds tilhørende de omsigtsfulde mænd Anders Mortensen, Henneke Ågesen, borgmestre, Gynter Lebrektsen, Klaus Rivebrød, Jens Mogensen, Jens Beyer, Tule Andersen og Anders Horn, rådmænd.

Givet i det Herrens 1412te år tirsdagen før festen for jomfru Marias fødselsdag.