1412. 8. september.


Svend Udsen pantsætter alt sit gods på Langeland, som han har arvet sammen med sin hustru Kristine Andersdatter, til hr. Fin Ågesen for 300 lybske mark.

Tekst efter Aa

Tekst

Alle men som thette breff seer eller hører læse helse iæk Swen Wthssøn ewinneligh meth gudh ♦

Kungøres thet for alle mæn ath iæk wetherkenner mæk oc myne arffwinge aff rett schwld schuldugh ath wære en hetherligh man oc welboren thenne nerwærendes brefføre hærre Fyn Aghyssøn riddere ær i Løgethwedh oc hans arffwinge thry hundreth lubysche mark/ eth hundreth mark lubysche som gænge oc gefue ære i Lubyke Lønborgh oc Wismar oc hwær giælder fyre lubysche/ oc thet annet hundreth mark grypp oc strale gothe sylff pennynge som aff them ære i Landene genge oc gæwe oc thet thrediæ hundreth mark luby<sche> i ængilschæ gothe sølff penninge som i Fyn ære genge oc gæwe ♦

For hwilke thry hundrethe mark iæk tell pant setter hanom alt mytt gooz liggindes i Langeland ænkthe vndhertaghet hwilket som mek ær paa kommeth aff ræth arfue meth myn husfru Kristine Andhersse dotter hwilket som hon ærfde æpter syn aldefadher Iøns Olaffssøn gudh hans siæl haffue gooz [..] swo som ær en gardh i Tholebøle saghin som hether Blegholm. oc twa i Tholebøle by Item en i Bøstorp soghin som hedher Iwdheholm som Iøns Martenssøn i boor/ oc twa garde i thet sammestet/ en som Lasse Iwdhe i boor oc en som Mates Skrædere i boor Item i Thræsebøle en gardh som Niss Hwidh i boor Item i Ødnebøle en gardh som Thomas Stindh i wære haffuer Item i Sthoffnes en øde gaardh Item i Lyndisse soghin i Ylebøle en gard som hedher Hafue gard som Ni Aghyssøn i boor/ i gard som Iacob i bor en gardh som hether Stwegardh i thet samestet en gardh som Ni Andherssøn i boor oc en gardh som Niels Skrædere i bor i thet samestet i Hænnige th<w>eth[1] en gardh oc en ødhe i thet same Item i Hwmblet saghin i Kædheby en gardh som Niels Twgessøn i bor/ en i thet samestædh som Ni Ywerssøn i bor Item i Hæsløff en ødhe oc alt annet mitt gooz e hor hælst thet liger i Langeland meth ager oc engh skow oc mark fægangh oc fiskæwant woth oc thywrt ænkte vndhertaghet/ meth swadant wilkor ath han skal arindes aar vpbære frucht oc ingiæl aff thet forsaghe gooz/ oc ænkte aff ath sla i hofuedpænnige tell then dagh thet loflighe oc skellige løses widh mik æller mine arfwinge fra hanom ællers hans arfwinge ♦

Oc nær thet forsagde goz skal løses tha skal løsningh kwnnes thw thingh for midsommers dagh oc løses om sænctæ Mortens dagh ther næst æpter komber ♦

Item tilbynder iæk mik oc mine arfwinge hanom oc hans arfwinge thet forsagde gooz ath frii oc frælse for allæ mæns teltal æpter land[sl]off/ oc for vtæn alle hielpæ ræthe/ ♦

Oc nær thet løsæs tha schal ingilden fylghe pænnynge ♦

In cuius rei [te]stimonium sigillum meum una [cum] sigillis uirorum discretorum uidelicet domini Hinrici plebani in Hwmleth Nicolai Iacobi Kætilli Iacobi Iaco[bi] Twessøn Laurenti Iacobi et Mathei Mørk armigerorum/ presentibus est appensum ♦

Datum anno domini m° cd° xii° die natiuitatis Marie uirginis.

1. nnige th<w>eth] Hænnige thyreth Aa; cf. 25. april 1414: Henningetwed .

Oversættelse

Jeg Svend Udsen hilser alle, der ser dette brev eller hører det blive læst, evindelig med Gud.

Jeg bekendtgør for alle, at jeg og mine arvinger ved retmæssig gæld er skyldige den hæderlige og velbyrdige mand nærværende brevfører, hr. Fin Ågesen i Løjtved, ridder, og hans arvinger 300 lybske mark, det ene hundrede i lybske mark, der er gyldige og gangbare i Lübeck, Lüneburg og Wismar, og som hver gælder fire lybske, det andet hundrede mark i greifswaldske og stralsundske gode sølvpenge, som af dem der er kendt gyldige og gangbare i landene, og det tredie hundrede lybske mark i gode engelske sølvpenge, der er gyldige og gangbare på Fyn.

For disse 300 mark pantsætter jeg ham alt mit gods på Langeland uden undtagelse, hvilket jeg har erhvervet ved retmæssig arv sammen med min hustru Kristine Andersdatter, og som hun arvede efter sin oldefader Jens Olufsen - Gud være hans sjæl nådig - nemlig en gård i Tullebølle by, en i Bøstrup sogn, der hedder Jydeholm, hvor Jens Mortensen nu bor, og to gårde sammesteds, i den ene bor Lars Jyde og i den anden Mads Skrædder, en gård i Tressebølle, som hr. Niels Hvid bor i, en gård i Ennebølle, som Thomas har i sin retmæssige besiddelse, en ødegård i Stoense, en gård, der hedder Havegård i Illebølle i Lindelse sogn, hvor Niels Ågesen bor, en gård, som Jakob bor på, en gård sammesteds, der hedder Stuegård, en gård, som Niels Andersen bor på, og en gård, som Niels Skrædder bor på, sammesteds, en gård i Hennetved og en øde sammesteds, en gård i Kædeby i Humble sogn, som Niels Tuesen bor på, en sammesteds, som Niels Iversen bor på, og en ødegård i Herslev samt alt mit andet gods, hvor det end ligger på Langeland, med agre, enge, skov og mark, græsgange og fiskevande, vådt og tørt uden undtagelse på det vilkår, at han hvert år skal oppebære afgrøden og indtægten af det føromtalte gods uden at det fradrages hovedsummen indtil den dag, da godset på lovlig og rigtig vis indløses af mig eller mine arvinger fra ham eller hans arvinger. Og når det føromtalte gods skal indløses, så skal indløsningen bekendtgøres to ting inden midsommerdag og det skal så indløses til den derefter følgende Sankt Mortens dag.

Fremdeles forpligter jeg mig og mine arvinger til at fri og frigøre ham og hans arvinger det føromtalte gods i overensstemmelse med landskabsloven for tiltale fra hvem som helst uden noget svig. Og når det indløses, så skal indtægten følge pengene.

Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de gode mænd, nemlig hr. Henrik, sognepræst i Humble, Niels Jakobsen, Keld Jakobsen, Jakob Truedsen, Lars Jakobsen og Mads Mørk, væbnere.

Givet i det Herrens år 1412 på jomfru Marias fødselsdag.