[1412. Omkr. 25. oktober].


Iver Jul og hans hustru Berta, datter af Timme Limbek, skøder og afhænder deres gård nord for Flensborg by til dronning Margrete.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Ywar Iwl. wæpnere ok. Berta Tymme Lembeks dotter fornempdæ Ywar Iwls husfrw. kennes meth thettæ wart. opnæ breff. at then gardhen. som Pæther Iwl myn fornempdæ Ywar Iwls. fadher. wdi bodhe. ok wy badhe myn husfrw fornempdæ ok iak sidhen wdi haffwæ boot. liggende nordhen Flensborgh vden byen. hwilken gardh. iak Ywar Iwl fornempde. gaff myn husfrw. Bertæ fornempdæ til leffgheding tha kennes iak Bertæ fornempdæ at mic ær for then fornempdæ gardh. swo fullelicæ fult. oc alt schet ok giort swo at mik fullelicæ oc wæl. at nøgher/ ♦

Ok thy haffwæ wy badhe Ywar Iwl. ok Bertæ fornempdæ. then forscrifnæ gardh ladet til thingx laghbyudhe. æffter thy som lagh oc ræt ær/ ♦

Ok thy haffwæ wy badhe. Ywar Iwl. oc. Berta fornempdæ. æffter war eghen oc waræ wenes oc frænders rath. oc. gothwiliæ salt. schøt oc. affhænt. then fornempdæ gardh och. scødæ oc affhændæ meth thettæ wart opnæ breff. fran oss oc ware arffwingæ ok til war nadhighæ frwæ drotning Margretæ oc hennes arffwingæ oc. æffterkommere. eller hwem hwn then fornempdæ gardh. meth ia oc goth wiliæ vnnæ eller ladæ wil meth iordh steenhws træhws oc bygnyng abeldæ gardh oc kaal gardh. oc al hans tilliggelsæ. wat oc thywrt engte vnden taget ee hwat thet helst heder eller ær som ther tilligger eller tillighet haffwer til ewerdhelich eyæ ♦

Ok kennes wy Ywar Iwl oc Bertæ fornempdæ at oss for thenne fornempdæ gardh. iordh. steenhws træhws oc bygning oc al hans tilliggelsæ aff fornempdæ war nadhighæ frwæ drotning Margretæ swo fullelicæ fult oc alt schet oc giort ær æffter war eghen oc waræ wenes oc frænders rath oc goth wiliæ swo at oss fullelicæ oc wæl at nøgher ♦

Ok thy kennes wy oss eller ware arfwingæ engen ræt eller rættichet til then fornempdæ gardh iordh steenhws træhws eller bygning eller til nogor hans tilliggelsæ her æffter at haffwæ eller haffwæ sculæ i nogræ madæ/ ♦

Oc ware thet swo at nogor the breff eller rættichet til ware eller fynnes kunnæ som røræ eller ludæ vppa thenne fornempdæ gardh. iordh steenhws. træhws eller bygning eller nogor hans tilliggelsæ the sculæ kommæ fornempdæ war nadhighæ frwæ drotning Margretæ oc hennes arffwingæ oc æffterkommere. eller hwem hwn then fornempdæ gardh som fore ær sacht meth hans tilliggelsæ vnnæ eller ladæ wil til godhe oc til fromæ oc engen stadh til hinder eller scadhe i nogræ madæ ♦

Ok bynde wy oss oc ware arffwingæ til with war godhe tro ok sannend thenne fornempdæ gardh. meth al hans tilliggelsæ som fore ær sacht at frii oc hemblæ fornempdæ war nadhighæ drotning Margretæ oc hennes arffwingæ oc æffterkommere eller hwem hwn then fornempdæ gardh meth hans tilliggelsæ som fore ær sacht. vnnæ eller ladæ wil. for hwers mants tiltalen som ther meth rættæ vppa talæ kan. ♦

Allæ thisse forscrifnæ stycke. oc artikle ok hwor there with sich lowe wy fornempde Ywar Iwl. ok Bertæ Tymme Lembeks dotter. oc wy Sywardh Lembek Claws Lembek/ Otte Lembek/ ok Marqwardh Lembek fornempdæ Bertes Tymme Lembeks dotter/ brøthræ alle meth een samneth hand. meth ware arfwingæ fornempdæ war nadhighæ frwæ drotning Margretæ oc hennes arffwinge oc æffterkommere stedhighe oc fastæ at haldæ with war godhe tro oc sannend vden alt archt. oc hiælpærædhe oc vden alt hinder ♦

Ok til mere bewaring alle thisse forscrifnæ styckes tha hafwæ wy alle fornempde. ware incigle meth wiliæ/ oc withscap hengt for thettæ breff ♦

ok til witnesbyrdh stadhsens. incigle aff Flensborgh. Clawes Lembeks. Lyder Lembeks. oc Gotsche Godendorps incigle.

Oversættelse

Vi Iver Jul, væbner, og Berta, datter af Timme Limbek og fornævnte Iver Juls hustru, erkender med dette vort åbne brev, at den gård, som Peder Jul, fornævnte Iver Juls fader, boede i, og som ligger nord for Flensborg uden for byen, den gård gav jeg fornævnte Iver Jul min fornævnte hustru Berta til livgeding; og jeg fornævnte Berta erkender, at jeg er blevet fuldt ud fyldestgjort og har fået fuldstændig betaling for den fornævnte gård, så at jeg er fuldt ud og vel tilfreds.

Så har vi begge to, fornævnte Iver Jul og Berta, ladet den fornævnte gård lovbyde på tinge, således som lov og ret kræver.

Så har vi begge to, fornævnte Iver Jul og Berta, efter vort eget samt vore venners og frænders råd og med deres gode vilje solgt, skødet og afhændet den fornævnte gård med jord, stenhuse, træhuse, bygninger, abildgård og kålgård samt alle tilliggender af vådt og tørt uden undtagelse, hvad det end kaldes eller kan være, når blot det ligger dertil eller har ligget dertil, og med dette vort åbne brev skøder og afhænder vi den fornævnte gård bort fra os og vore arvinger til evig besiddelse for vor nådige frue, dronning Margrete, hendes arvinger og efterkommere eller hvem, hun med sit jaord og sin gode vilje vil indrømme den eller overlade den til.

Vi Iver Jul og fornævnte Berta erkender, at vi efter vort eget og vore venners og frænders råd og med vor gode vilje er blevet fuldt ud fyldestgjorte og har fået fuld betaling af vor fornævnte nådige frue, dronning Margrete, for denne fornævnte gård med jord, stenhus, træhus, bygninger og alle dens tillliggender, så at vi er fuldt ud og vel tilfredse. Vi erkender, at hverken vi eller vore arvinger herefter på nogen måde kan have eller vil kunne få nogen ret til eller rettighed i fornævnte gård, jord, stenhus, træhus og bygninger eller nogle af dens tilliggender, så skal de komme vor fornævnte nådige dronning Magrete, hendes arvinger og efterkommere eller hvem, hun vil indrømme den fornævnte gård med samt dens tilliggender til, til gode og gavn og ingenlunde til hindring eller skade på nogen måde.

Vi forpligter os og vore efterkommere til på vor gode tro og sandhed at fri og hjemle vor fornævnte vor fornævnte nådige dronning Margrete samt hendes arvinger og efterkommere eller hvem, hun - som før nævnt - vil indrømme eller overlade den fornævnte gård med alle dens tilliggender - som før omtalt - for tiltale fra hvemsomhelst, der med rette kan rejse krav derpå.

Vi fornævnte Iver Jul og Berta, datter af Timme Limbek, og vi Siverd, Klaus, Otto og Markvard Limbek, fornævnte Bertas brødre, lover alle med samlet hånd for os og vore arvinger over for vor fornævnte nådige frue, dronning Margrete, samt hendes arvinger og efterkommere at overholde alle disse foranskrevne punkter og artikler hver især på vor gode tro og sandhed uden noget som helst svig eller skade og uden nogen hindring.

Til yderligere bekræftelse på alle disse foranskrevne punkter har alle vi fornævnte med vor vilje og vort vidende hængt vore segl under dette brev.

Til vidnesbyrd herom er byen Flensborgs segl samt Klaus og Lyder Limbeks og Godskalk Godendorps segl hængt herunder.