1412. Vindinge herredsting


Tingsvidne af Vindinge herredsting om, at hr. Jens Sjundesen, provst i Assens og præst i Nyborg, har fået vidnesbyrd af otte mænd om, at ridderen hr. Zabel Kerkendorp har givet gods på Fyn til Vor Frue kirke i Nyborg.

Tekst efter Aa

Tekst

Item i pergemendtz breff wdgiffuet paa Vinding herritz tingh wnder aars dato mcdxii lydendis: Wor skiickit for osz och andre skeluesze mendt paa Windingherritz tingh en heederligh mandt her Iens Siynszen prouest wti Asznes och prest y Nyburgh bedis fick och fremlede inden iiii stocke eth fult tingsvitne paa samme tingh aff viii dannemendt huilcke ther wiitnede och szaar paa theris sandinghen ath her Zabel Kerckendrop, ridder wor skiicket paa Vindingherritz tingh y walmact sundt och helbrede gaff affhende och opladte hans gootz y Vindingherrit liggende szom er ii gorde i Kulderup y huilcke Nisze Lille och Lasze Skrabe yboer item y Bonsze ii gorde y huilcke Iesse Ionszen och Iesze Tommeszen y boer item i gaardt wty Wlffolt huilcken tiill pant staaer och huo prest er tiill Nyburgs kiircke skall then sielff indløsze medt alle thisze godtz tiillhørelsze intet wndertaget tiill euindeligh eye tiill en euig messe y wor frue kiircke y Nuburgh for hans siels helsze och hielp euendeligh ath holle huilcken tiidt forne her Zabell affginge tha thet godtz bliffue och komme friit szom forsagdt er tiill forne euighe messe foruden alle hans arffuinge hinder eller genszielsze.

Oversættelse

Fremdeles et pergamentsbrev, udstedt på Vindinge herredsting under års dato 1412, som lyder: En hæderlig mand hr. Jens Sjundesen, provst i Assens og præst i Nyborg, var til stede for os og andre gode mænd på Vindinge herredsting, bad om, fik og fremlagde inden for fire stokke et fuldt tingsvidne på samme ting af otte dannemænd, hvilke vidnede og svor på deres sandhed, at hr. Zabel Kerkendorp, ridder, var til stede på Vindinge herredsting i velmagt, sundhed og ved helbred, gav, afhændede og oplod sit gods i Vindinge herred, som er to gårde i Kullerup, i hvilke Niels Lille og Lars Skrabe bor, fremdeles to gårde i Bovense, i hvilke Jens Jonsen og Jens Thomsen bor, fremdeles en gård i Ulfolt[A], som står i pant, og den, der er præst ved Nyborg kirke, skal selv indløse den med alt dette gods tilliggende, intet undtaget, til evig ejendom til evindeligt at holde en evig messe i Vor Frue kirke i Nyborg til lægedom og hjælp for hans sjæl, og når fornævnte hr. Zabel afgår ved døden, da skal det gods blive og komme frit som fornævnt til fornævnte evige messe uden hindring eller indsigelse fra alle hans arvinger.

A. forsvunden bebyggelse i Vindinge herred.