1412.


Jakob Bosen af Oreby pantsætter Askegård til Sankt Peders alter i Ørslev kirke.

Tekst efter ÆA

Tekst

Iacob Boeszönn webner aff Oreby lonthe aff her Jenns prest thill Örslöff viii marck sølff som giffne wore thill sancti Pedersz altare ibidem for huilche penndinge hand altarit i pant satte Aschegaard med fierding jord. ♦

1412.

Oversættelse

Jakob Bosen, væbner af Oreby, lånte 8 mark sølv af hr. Jens, præst til Ørslev, hvilke penge var givet til Sankt Peders alter sammesteds, og hvorfor han pantsatte til alteret Askegård med en fjerding jord.

1412.