1412.


Kort Lowe, rådmand i Greifswald, skænker gods i Remetze på Rügen til Sankt Hans kloster sammesteds.

Tekst efter ÆA

Tekst

Cort Lowe raadmand vdi Gribszwold pergemendtz skiøde paa det guodtz vdi Remetze liggendisz vdi Lante Ryenn wed kirckenn vdi Maskenholdt, som hand gaff till s. Iohannis ordens brødre der sammestedtz. ♦

Daterit 1412.

Oversættelse

Kort Lowes, rådmand i Greifswald, skøde på pergament på noget gods i Remetze på Rügen ved kirken i Maskenholt, som han gav til Sankt Hans ordensbrødre sammesteds.

Givet 1412.