1413. 12. april. Stockholm


Sveriges rigsråd (ærkebiskop Jöns i Uppsala, 4 andre biskopper og 17 verdslige rådsherrer) opfordrer kong Erik til at holde räfsteting.

Tekst efter A

Tekst

Wy Iens meth gudz nadhe ærkebiscop j Vpsalæ Knwt j Lynkøping / Bryniolff j Scare . Pæther j Wæstreaars . oc Eskill i Wexiø meth samme nadh biscope /. Thure Bæyntsson /. Algut Magnusson / Ywar Niclesson /. Thure Stensson / Cristiern Niclesson /. Nicles Bosson / Knwt Odsson / Gotscalk Bæyntsson / Bæynt Stensson / Erik Vmmereysæ / Nicles Gøtstafsson / Laurentz Wlfsson . Nicles Ærengislsson oc Sture Algutsson . riddere . Ienis Laurentszsson / Pædher Finwidsson . oc Magnus Eriksson knabe Helsom allæ swa well . komme sculende . som them som nw ære . Ewerdhelighe meth warom herre . ♦

Oc gørom ether witterlicht meth thettæ wort opnæ breff . at wy alle meth beradhet radh oc alles ware samthykke oc meth kerligh oc godh wilghe . mektigh førstæ wor nadhughe herræ her Erik meth gudz nadh . Swerighes Danmarks Norghes Wendæ oc Godæ konung oc hertugh j Pommeren / aff thy . at wy alle hans radh giffuere ære haue bedhet oc radhet . vm the ræpstething at halde latæ oc the breff wt at giwæ ther vppa j alle artikele oc punctæ som the ludæ som han nw her ther vppa wt giwet hauer ♦

Oc byudhom wy oss alle oc hwar synderlighe widh sik . at rætte æffter righesens ræt . oc forde wor nadhughe herre konungen behielpelighe at ware meth liff oc gotz vnder then eedh som wy hanom swaret haue ræt at gøre fulkommelighe swa som hwariom vm sik till bør aa rætz wæghnæ ower ee hwem thet kan vppa ganga / engin vnden takin æffter thy som laghboken wtwiser ♦

Oc till mere wissen oc forwaring . alle thessæ forscreffne styckes tha lade wy war jnciglæ meth wiliæ oc witscapp hengies for thettæ breff ♦

Datum Stocholmis anno domini mcdxiij° quarta feria proxima post dominicam passionis domini ♦

Oversættelse

Vi, Jöns, af Guds nåde ærkebiskop i Uppsala, Knut i Linköping, Brynjolf i Skara, Peter i Västerås og Eskil i Växjö med samme nåde biskopper, Ture Bengtsson, Algot Magnusson, Ivar Niclesson, Ture Stensson, Kristiern Nicelsson, Nicles Bosson, Knut Oddsson, Gotskalk Bengtsson, Bengt Stensson, Erik Ummerejse, Nicles Gustavsson, Laurens Ulfsson, Nicles Erengislesson og Sture Algotsson riddere, Jens Laurensson, Peter Finvidsson og Magnus Eriksson væbnere, hilser alle såvel kommende som dem, som nu er, evindeligt med Vor Herre

og gør vitterligt for jer med dette vort åbne brev, at vi alle med overlagt råd og med alles samtykke og med kærlig og god vilje har bedt og rådet den mægtige fyrste, vor nådige herre Erik af Guds nåde konge af Sverige, Danmark og Norge, de venders og goters samt hertug i Pommern, fordi vi alle er hans rådgivere, om at lade holde ræfstaþing [A] og at udstede breve derpå med alle artikler og punkter, som de indeholder, som han allerede har udstedt derpå.

Og vi påbyder os alle og hver især at rette sig efter rigets ret og at være førnævnte vor nådige herre kongen behjælpelige med liv og gods under den ed, som vi har svoret ham, at gøre fuldstændig ret, sådan som det passer sig for enhver for sig på rettens vegne over for enhver det kan påkomme, ingen undtagen, efter det som lovbogen viser.

Og til større bekræftelse på og sikkerhed for alle disse forskrevne stykker lader vi hænge vort segl med vilje og vidende under dette brev.

Givet i Stockholm, Herrens år 1413, onsdagen efter passionssøndag.

A. Dvs. kongens domsret. Jfr Söderwall, Ordbok öfver svenska medeltids-språket, s.v. "räfsta"; Hildebrand, Sveriges Medeltid, 2: 91 f.; Ödberg, Om den svenske konungens domsrätt, 2: 16 f.; Karlsson, Den svenske konungens domsrätt under medeltiden, s. 52 f.; Lehmann, Der Königsfriede der Nordgermanen, s. 79 f.