1413. 9. august. Kolding


Kong Erik af Pommern stadfæster Viborg domkapitels privilegier.

Tekst efter A

Tekst

Wy Erik meth gudhs [na]dhe. Danmarks. Swerighis. Norghes. Wendes. oc Godes koning. Oc hertugh j Pomeren. helsæ alle men thettæ breff see æller høræ læsit. kærlicæ meth gudh oc wor nadhe.

Oc kungøre. At wj ta[gh]e thessæ nerwærende breffwisere. herre prowest oc alle Caneke j Wibergs domkirke. oc allt theres gots vnder wor fridh. oc wern. serdelis at wernæ oc beskirmæ.

Oc vnne wj thøm. alle the sammæ nadher. oc priuilegiær oc friheet. sosom wore forfadhre koninge j Danmark thøm lænt vnt æller giuet haue.

oc stadhfestæ wj thøm. meth thettæ wort opne breff.

for then sculd. forbywdhe wy alle wore foghede oc æmbitzmen. oc alle Andre ee hwo the hælst ær[e e]en æller anner forde herre prowest Caneke æller Capitel j Wybergh. at hindræ j noghræ madæ. æller thøm/ there thyænere. æller gots. hwat som thet hælst ær. vforrætte j noghræ madæ. omod thennæ wor wilia. oc serdelis. swo frampt the wilæ vndfly koninglike wredhe oc wor hefnd.

Datum Kaldinge. anno domini m°cd°xiij° vigilia beati Laurencii martiris nostro sub secreto presentibus appenso.

Oversættelse

Vi Erik, af Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters, samt hertug i Pommern, hilser alle, der ser dette brev eller hører det læst, kærligt med Gud og vor nåde.

Vi bekendtgør, at vi tager disse nærværende overbringere af dette brev, hr. provst og alle kannikkerne ved Viborg domkirke samt alt deres gods under vor fred og værn til særdeles at værne og beskærme;

og vi under dem alle de samme nåder, privilegier og frihed, såsom vore forfædre kongerne i Danmark har lånt, undt eller givet dem.

Og vi stadfæster dem med dette vort åbne brev.

Af den grund forbyder vi alle vore fogeder og embedsmænd og alle andre, hvem de end er, at de hindrer en eller anden af de førnævnte herrer, provst, kannikker eller kapitel i Viborg, eller på nogen måde gør uret mod deres tjenere eller gods, hvad det end må være, imod denne vor vilje, og særdeles såfremt de vil undgå kongelig vrede og vor hævn.

Givet i Kolding i det Herrens år 1413 dagen inden martyren Skt. Laurentius' dag under vort sekret, som er hængt under dette brev.