1413. 14. august. Flensborg


Overenskomst mæglet af hertug Vartislav af Stettin, fyrste til Rügen, imellem kong Erik 7. af Pommern på den ene side og hertug Heinrich af Braunschweig på de slesvigske hertugers vegne på den anden side angående de fanger, som er blevet taget på begge sider.

Ifølge overenskomsten skal en udlevering af fangerne på begge sider finde sted dels i Flensborg, dels i Gottorp.

Endvidere bestemmes det i overenskomsten, at der skal holdes et møde den 25. november 1413 i Flensborg, hvor man skal drøfte spørgsmålet om skader og fredsbrud. På dette tidspunkt skal alle fanger være løsladt.

Tekst efter Aa.

Tekst

Jn Godes namen amen . ♦

Wy Wartslaff van Godes gnaden to Stetin to Pomeren hertog vnde vorste to Ruyen etcetera hebben aldus gedegedinget twysschen dem dorluchtigen hochbornen vorsten vnde heren heren Erike van Godes gnaden . to Denmarken to Sweden vnde to Norwegen koninge . vnde hertogen to Pomeren etcetera vppe de ene syden . vnde dem hochbornen vorsten vnde heren heren Hinrike van der suluen gnaden to Brunswik vnde to Lunenborg hertogen van syner oeme weghene der hertoghen to Sleswik vppe de anderen syden . so dat alle vangene de de holssten vnsem heren deme koninge affgevangen hebben bynnen deme vrede den de irluchtige vorste Vlrik van Godes gnaden hertogh to Mekelenborg etcetera gedegedinget hefft tusschen der dorluchtigen hochbornen vorstynnen Margareten to Denmark koninginnen etcetera seligher dechtnisse vnde koning Erike etcetera scolen loes wesen vnde en dat ere wedder ♦

Wes ouer nicht loes vnde weddergheuen werd . nu to Flensborg dat schalmen an midweken negest tokomende to Gottorpe vulteen vnde holden . ♦

Were ock dat alle vangene vpp den vorscreuen midweken . de jn deme vorscreuen vrede grepen syn to Gottorpe nicht quemen . so schal hertog Hinrik bestellen dat wanner de vangenen to Gottorp komen dat se denne loes werden vnd en dat ere wedder ♦

Ock scolen vnse here koning vnde hertog Hinrik enen dagh to Fflensborg holden to sunte Katherinen daghe negest tokomende jn desser wys wat vangenen schade vnde vredebrake nicht vorbot vnde loes worden syn . de scal men dar loes laten . vnde den schaden vnde vredebrake vorboten na rechte de bynnen hertog Vlriks vrede scheen ys . ♦

Des gelikes so scal vnse here de koning alle vangenen de jn deme vorscreuen vrede grepen syn loes laten vnde en dat ere wedder de hertog Hinrike vnde den holssten affgegrepen syn . vnde ock eren schaden vnde vredebrake richten als vorscreuen steit ♦

Vnde wanner de vangenen to Flensborg komen de noch nicht loes syn . dat scal vnse here de koning bestellen dat se loes werden to Flensborg vnde en dat ere wedder . ♦

Vnde ock wes van schaden vnde vredebrake vorsumet werd . dat scal vnse here de koning bescreuen veer weken vor sunte Katherinen daghe edder mer to Gottorpe senden . ♦

Des gelikes scal hertog Hinrik vnde de holssten ere schelinge bescreuen gheuen vnde senden veer weken vor sunte Katherinen dage edder mer to Flensborg so scalmen dat vorboten als vorscreuen steit . ♦

Ock scolen alle vangenen an vrede / van beiden syden / twysschen Flensborg vnde Gottorpe riden wanner se loes syn . ♦

Were ouer dat de heren suluen vppe den vorscreuen dagh nicht konden komen . so scolen se eren raed vulmechtich dar senden alle ding entrichtende vnde to vorschedende als vorscreuen steit . ♦

Vnde hertog Hinrik edder wene he dar send de scolen an gudeme vrede riden vnde an geleide sunder argh vt vnde to hus \ ♦

Doch so dat desse breue vnde degedinge nenen voruang hinder edder scaden duen scholen men alle degedinge vnde breue by erer vulmacht to bliuende / vnde malk synes rechtes vnuorsumet . ♦

Dyt is gescheen to Flensborg . na Godes bort verteynhundert iar jn dem xiij jare des auendes assumpcionis Marie vnder vnsem secrete dat wi nedden an desse schrifft gedrucket hebben heten to witlicheit ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.