1413. 12. september. Firenze


Notarialvidne af Gobelinus Marten fra Tremonia, hvorved Petrus, biskop i Oléron, skriver til biskoppen i Ribe og hele gejstligheden samme sted såvel som til enhver, som udpegelsen til embedet som kantor i Ribe og dette brev kan vedkomme. Jakob Iversen, kannik i Ribe, har forelagt Petrus pave Johannes 23.s provisionsbrev på embedet som kantor i Ribe (DD 1413. 19. aug., nr. 14130819001) og anmodet om Petrus’ udførelse af brevet.

Petrus pålægger derfor brevets modtagere at overdrage embedet som kantor til Jakob og indsætte ham i embedet inden for en termin på seks dage under trussel om bandlysning eller interdikt, såfremt nogen overskrider terminen eller modarbejder indsættelsen; biskoppen i Ribe skal formenes adgang til kirken, såfremt han modarbejder indsættelsen i seks dage, bandlyses hvis han derpå modarbejder den i yderligere seks dage.

Idet Petrus ikke selv er i stand til at påtage sig udførelsen, overdrager han det desuden til alle gejstlige i Ribe stift at agere som hans stedfortræder med personligt og individuelt ansvar for udførelsen under trussel om bandlysning, såfremt de overskrider den fastsatte termin på seks dage, uden mulighed for at ændre i nogen af Petrus’ bestemmelser, og idet han reserverer sig retten til at overtage udførelsen; de har dog myndighed til at gøre, som de skønner bedst.

Desuden befaler han, at nærværende brev skal blive i Jakob Iversens varetægt og ikke må fratages ham, men at modtagerne kan forlange en kopi, som skal udfærdiges for egen udgift. Benådning for de omtalte straffe reserverer Petrus til sig selv og sin overordnede.

Tekst efter A, lakuner udfyldt efter Aa.

Tekst

Reverendo in Christo patri et domino domino dei et apostolice sedis gracia episcopo Ripensi, ejusque in spiritualibus et temporalibus vicario et [offic]iali n[ecnon] venera[bilibus] et [discretis] viris dominis [archidiacono] et capitulo singulisque canonicis et personis ipsius ecclesie Ripensis eciam dignitates personatus admini[straciones] officia aut quecunque [bene]ficia ecclesiastica ob[tinenti]bus in [eade]m ac illi vel illis ad [quem] uel ad quos [cantorie d]icte ecclesie collacio provisio presentacio elec[cio s]eu quevis alia disposicio [communiter vel divisim] per[tinet] omnibusque aliis [et] [sin]guli[s] quorum [intere]st [ve]l intererit quosque infrascrip[tum tan]gerit negocium seu [tangere pot]erit [quo<modo>libet[1] in] futurum quibuscumque nominibus censeantur . Petrus ead[em] g[raci]a episcopus O[lorensis] ex[ecutor] a[d in]fras[cri]ptum unac[um inf]rascriptis [nostris in hac] parte [collegi]s [cum] illa cl[ausula <quatinus>[2] vos vel duo aut unus vestrum] per vos [vel alium] seu alios [et cetera] a sede apostolica spe[cia]liter d[ep]ut[atus] salutem in [domino] et m[an]d[atis nostris im<m>overo apostolicis firmiter obedire literas sanctissimi in Christo patris] et domini [nostri domini Johannis divina providencia pape vicesimi tercii ejus] ver[a bulla plumbea cum cord]ula can[apis im]penden[te more] Romane [curie bullat]as [sana]s et [inte]gr[as non viciat]as [non cance]ll[atas nec in aliqua] sui [parte suspectas sed omni prorsus vicio et suspicione carentes nobis per honorabi]lem virum d[ominum] Jacobu[m] Yvari canonicum [ecclesie] Ripensis principalem [in eisdem] l[iteri]s apostolicis special[it]er [nomina]tum cor[am notari]o publ[ico et testibus] inf[rascripti]s [presentat]as nos cum [ea qua dec]uit [reverencia noveritis recepisse quarum quidem literarum] apostolicarum[3] tenor de verbo ad verbum sequ[itur et est t]alis ♦

Johannes episcopus servus servorum dei (etc. = DD 1413. 19. aug., nr. 14130819001)

Post quarum quidem literarum apostolicarum p[resentacionem et re]cepcionem [no]bi[s] et per nos ut premittitur factas [fuimus] per dict[um dominu]m Jacobum principalem coram nobis personaliter constitutum debita cum instancia requisiti quatinus [ad execucionem] dictarum literarum apostolicarum [et conten]torum [in eis]dem proc[edere] dignaremur juxta traditam seu directam a sede apostolica nobis formam ♦

Nos igitur Petrus episcopus et executor prefatus volentes mandatum apostolicum no[bis] in hac parte directum reverenter exe[qui] ut tenemur [idcirco] auctoritate apostolica nobis in hac parte commissa [sup]radict[as literas a apostolicas et] hunc nostrum processum ac omnia et singula in eis contenta vobis omnibus et singulis supradictis et vestrum cuilibet intima[m]us ins[inuamus] notificamus et [ad vestram et cuju]slibet vestrum no[ticiam] deduc[imu]s et ded[uci volumus] per [prese]ntes et nichilominus dicta apostolica auctoritate ipsum dominum J[acob]um in corporalem et realem possess[ionem] cantorie [ecclesie Ripensis per prelibatum] dominum nostrum papam ut pre[mittitur] collate juriumque et per[tin]enciarum ejusdem in[du]ximus et inducimus per presentes investientes ipsum per decreti[4] nostri tradicionem et ca[pi]itis superposicionem presencialiter de ea[dem] ♦

[Quocirca vos omnes et] singulos [su]pradictos [et vestrum] q[ue]mlibet au[ctoritate] apostolica predicta requirimus et m[one]mus primo secundo tercio et peremptorie communiter et divisim vobisque n[ichilomin]us et vestrum cuilibet in virtute sancte [o]bedie[ncie] et sub pen[is in]frascri[ptis districte precipie]ndo mandamus quatinus inf[ra se]x dierum spacium post [presentaci]onem seu notificacionem presencium vobis aut alteri vestrum [facta]s [imme]diate sequencium [quorum sex di]erum d[uos] pro primo [duos] pro [secundo et re]li[quos duos dies pro tercio et perem]ptorio [term]ino ac moni[cione canonica assignamus dic]tum dominum Jacobum [v]el procuratorem suum [legi]timum pro eo et e[jus nomine in et ad corporalem possessionem cantorie juriumque et pertin[<enciarum> ... -]atis[5] sibique domino Jacobo vel dicto] ejus pro[curatori] pro [eo de ipsius cantorie] fructibus r[edditi]bus proventibus [jurib]us et o[bvencionibus [......][6] respondeatis et faciatis ab a]liis pro[ut in vobis fuerit et] ad vos [et] vestr[um quemlibet] communiter vel divisim pertinet plenarie responderi [amoto] per vos abinde quolibet [detentore quem no]s eci[am in] quantum p[ossum]us [a]m[overi]m[us] et de[nunciam]us [amot]um ♦ Monemus insuper modo et forma premiss[is] vos omnes et singulos supradictos cujuscunque dignitatis status gradus ordinis condicionis aut preeminencie es[tis] a[ut existant] ne pre[fato domino] Jac[o]bo vel dicto [ejus] procuratori pro eo et ejus nomine quominus corporale[m realem]que possessionem dicte cantorie cum omnibus juribus et pertinenciis suis libere assequatur et pacifice va[leat possidere] ipsi[usque cantorie f]ructus redditus et [prov]entus jura et obvenciones cum inte[g]rit[ate] et libere p[ercip]ere et habere possit impedimentum aliquod [preste]tis seu prestent per vos per se vel alium seu alios aut impedienci[bu]s ip[sum super prem]issis aut ali[quo] pre[missorum detis] seu dent [auxilium co]nsilium vel [favore]m publ[ice] v[e]l occulte directe vel indirecte quovis quesito c[olor]e ♦ Alioquin tam in dantes alteri qu[am] in r[eci]pientes can[tori]am hujusmodi aut ali[quid] [j]us pertinens ad [ean]dem a[ut] de ipsa in pre[judi]cium [dicti] domini Ja[cobi quomodolib]et [dispon]entes seu ordinantes seu [i]psum super premissis in aliquo impedientes et in contradictores quoslibet et reb[elle]s nis[i] infra pred[ictum] sex [dierum] terminum ab hujusmodi [contradiccione re]bellione impedimentis au[xilio con]silio ve[l fav]ore omnino destiteritis et destiterint ac mandatis nostris ymmoverius apostolicis non parueritis seu paruerint [reali]ter [et cu]m eff[ectu e]xn[unc] prout [ex]tunc et extun[c prout ex]nunc [s]ingul[ari]ter in singulos dicta [canonica m]onici[one] premissa a[uctoritate] apostolica predicta excommunicacionis in capitulum vero si quod delinquens fuerit su[spensionis] a divin[is et] in [ipsorum] deli[nquencium] ecclesia[s interdicti] sentencias fer[imu]s in hiis scriptis [et e]ciam promulgamus . v[obis] vero reverendo patri episcopo Ripensi cui ob reverenciam vestre pontificalis dignitatis deferre volumus in h[a]c par[te si tamen contra] prem[issa] vel aliquod p[remissorum] feceritis per vos vel submissa<m>[7] personam publice vel [occu]lte directe ve[l indirec]te quovis quesito colore dicta sex dierum canonica monicione premissa ingressum ecclesie interd[icim]us in hiis scriptis [si] vero [hujusmodi interdictum] per alios sex [dies] prefatos s[e]x immediate sequentes sus[tinueri]tis vos sim[ili monicione] prem[issa s]uspendimus a divinis verum si prefatas interdicti et suspensionis sentencias [per] alios sex dies prefatos [duodecim] im[mediate seq]uentes animo quod [absit su]stinueritis i[ndur]ato [exn]unc prout extunc et extunc prout exnunc dicta [canonica] mo[nicione precia] in hiis scriptis excommunicacionis sentencia innodamus . ♦

Ceterum vero cum ad execucionem hujusmodi m[andati apostolici] atque [nostri ulterius facien]dum non possumus quo[ad] presens al[ii]s diversis ardi[uis] Romana [curia] prep[editi] ne[gociis] per[sonaliter] interesse universis dominis abbatibus prioribus prepositis d[eca]nis arc[hidi]aconis cantoribus custodibus scol[asticis thesaurariis ca]nonicis tam ca[thed]ralium quam collegiatarum parrochialiumque ecclesiarum rectoribus [seu locatenentibus] eorundem plebanis viceplebanis presbiteris curatis et non curatis [vicari]is perpetuis altaristis clericis notariis publicis qu[ib]usc[unque] per [ci]vita[te]m e[t diocesem] Ripensem ac aliis [ubi]libet consti[tuti]s[8] et eorum cuilibet in solidum super uberiori execucione dicti mandati apostolici atque nostri tenore presencium committimus plen[arie] vices nostras donec eas ad nos duxerimus revocandas quos et eorum quemlibet tenore [pre]sencium re[quirimus] et monemus primo secundo tercio et peremptorie [communite]r et divisim eisque nichilominus et eorum cuilibet in virtute sancte obed[ien]cie et sub excommunicacionis pena quam in ipsos et eorum quemlibet nisi infra sex [di]erum ter[minum] post presentacionem [seu] notificacionem presencium et po[stqua]m per dictum dominum Jacobum vel procuratorem suum fuerint requisiti seu aliquis eorum fuerit requisitus immediate sequentes quorum sex dierum duos pro p[rim]o duos pro secundo et reliquos duos dies ipsis et eorum cuilibet pro tercio et [peremptorio term]ino ac monicione canonica assignamus <ferimus in hiis scriptis>[9] ♦ ita tamen quod in hiis exequendis [alter] vestrum alterum non expectet [n]ec unus pro [a]lio se excu[se]t ad vos [omnes et] singulos [su]pradi[ctos] vestrasque ecclesias aliasque personas n[ecn]on ecclesias ac l[oca de quibus] ubi quando et quociens expediens fuerit personaliter accedant seu a[ccedat et pre]fatas literas apostolicas et h[un]c nostrum proc[essu]m ac om[nia et] singula [in ei]s con[ten]ta [le]gant [intim]e[nt insinuant] et publicent et fideliter publicare pro[curent dictumque] dominum Jacobum vel procuratorem suum pro eo et ejus nomine in corporalem [et] realem possessionem dicte cantorie [ju]riumque et pert[inenciarum] [eju]sdem induc[ant seu] inducat [et defendant seu] def[en]dat inductum ipsique domino Jaco[bo vel] dicto ejus procuratori pro eo faciant de hujusmodi cantorie fr[ucti]bus redditibus proventibus juribus et o[bv]encionibus u[niver]sis [integre responder]i a[moto] abinde quo[li]bet [dete]nto[r]e [quem] n[os eciam in qu]ant[u]m possumus amovemus ut premitti[tu]r [et de]nunciam[us] amotum ♦ Et nichilominus omnia alia et singula nobis in hac parte commissa plenarie exeq[ua]ntur [ju]xta [tra]ditam [se]u di[rectam a sede apostolica] nobis formam [i]ta t[amen quod ipsi su]b[del]egati nostri aut eorum aliquis in prejudicium dicti [domini Jaco]bi nil valeant atte[m]ptare nec circa suprascriptas [per n]os ut premittitur latas sentencias et pro[ces]s[us] per nos [habi]tos a[b]s[o]lv[endo] vel susp[endend]o [aliquid] immutare sup[er quibus ipsis et e]orum c[uilibet] potestatem omnimo[dam] denegamus ♦ Et si con[tingat] nos super premissis in a[liquo] procedere de quo nobis [potestat]em omnimodam r[es]ervamus non [in]tendimus propterea commiss[i]one[m nostram hujusmodi in aliquo] r[ev]ocare n[isi de] revo[cacione] ipsa [specialem et expr]essam in nostris literis fec[erim]us men[ci]onem ♦ [Per proces]sum autem nostrum hujusmodi n[o]lumus nec int[en]dim[us n]ostris in aliquo prejudicare collegi[s] quominus ips[i] vel eorum al[ter] s[ervato tamen hoc modo] pro[ce]ssu in [hujusmodi exe]c[ucionis negocio procedere po]ssint et valean[t prout ei]s se<u>[10] eorum a[lter]i [visum fueri]t expedi[re] ♦ Prefata[s qu]oque literas apostolic[as e]t h[u]nc nostr[um] pro[ce]ssum vo[lumus p]enes dictum dominum J[ac]obum [ve]l e[jus procuratorem remanere et] non per v[os vel aliquem vestrum contra ipsius d]omini Jacobi ve[l ejus procurato]ris volu[nt]atem [quomodolibet de]tineri ♦ Mandamus [tam]en vobis copiam fieri de pre[missis si eam] petier[itis] et [habe]re volueri[ti]s pe[tencium quidem sumptibus et exp]en[sis] ♦ Con[trari]um vero [fa]cientes pre[fatis] nostris sentenciis p[rout in scrip]tis l[ate sunt subjacere volu]mus ips[o] fa[cto] ♦ Absolucionem vero omnium et singulorum qu[i prefatas nostras sentencias aut ea]rum al[iquam incurrerint quoquo modo nobis vel superi]ori nostro tantum[mo]do reserv[amus] ♦

In q[uo]rum omnium e[t sin]gulorum [fidem et t]esti[mon]ium premissorum presentes nostri pro[ce]ss[u]s literas seu presens [publicum instrumentum] hujusmodi nostrum processum in se [continentes[11] sive continens exinde fier]i et per [notariu]m pub[li]cum i[nfr]asc[riptum] s[ubscr]ibi [et public]ari m[andavimus nostrique] sigill[i] jussimus appensione co[m]m[unir]i ♦

D[atu]m [et] actu[m Flore]nci[e] in d[omo habitacionis nost]re resi[dencie sita prope ecclesiam sancti Gregorii] su[b] anno [a nativitate domini mil]lesim[o quadringente]simo ter[ciodecimo indiccione] sex[ta] mensis septembris die duodecimo [hora] prima[rum v]el qua[si p]onti[ficat]us d[icti] domini [nostri domini Johannis pape xxiij anno quarto presentibus ibidem honorabilibus et discretis viris dominis] Olav[o <Jacobi>[12] canonico Ros]kildensis a[c sacri] palacii a[postolici causa]rum pr[ocuratore Petro M[...][13] presbitero et Johanne Nicolai [...][14] Coloniensis diocesis testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis] ♦

( Til venstre herfor Gobelinus Martens notarmærke )

[Et ego Gobelinus Marten de Tremonia clericus] Colo[niensis diocesis] publicus sa[cris apostolica] et imperiali auctoritatibus n[ot]ar[ius] quia [dictarum literarum apostolicarum presentacioni requisicioni inve[...][15] mandatis] monicioni sentenciarum promulgacioni [subdelegacioni] om[nibu]sque aliis ac si[ngu]lis du[m sic ut] p[re]m[ittitur per prefatum reverendum patrem dominum Petrum episcopum Olorensem et executorem ac] coram eo fierent et agerentur unac[um pren]om[in]atis t[estibus] p[resens interfui eaque] s[ic] fi[eri vi]di et aud[ivi ideoque presentes literas seu presens publicum instrumentum hujusmodi [...][16] c]ontinentes sive continens manu mea propria scrip[tum exinde] confeci [publi]cavi et [in hanc publicam for]mam r[e]d[egi] s[i]gnoque [et nomine meis solitis et consvet]is si[gnavi in fidem et testimo]nium omnium et singulorum premissorum ro[gatus et] requisitus [unacum] [appensi]one si[gi]lli p[relib]ati [domini episcopi et executoris] ♦

3. apostolicarum] udeladt i Aa. 4. decreti] foreslået i Rep.Birreti A (?)dirreti Aa. 7. submissa<m>] submissa Asubmissam Aa. 8. consti[tuti]s] synes forsøgt rettet i Aa. 9. <ferimus in hiis scriptis>] tilføjet mellem eorum quemlibet og nisi infra sex dies i Aa. 10. se<u>] se Aseu Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.