1413. 14. oktober. Skånes landsting


Tingsvidne af Skånes landsting om ridderen hr. Niels Brok i Häckebergas skødning af gods i Hagesta, Löderup og Valleberga, Skåne til ærkebiskop Peder af Lund.

Tekst efter A

Tekst

Magns Baad sedendis i lanzdomares stadh. pa Lunda landzthing Thrwet Hass . Ion Bing Anders Martenssøn riddare Iens Most cantor i Lunda kirke Laurenz Achesøn kanic i then samme stadh . Ion Ienssøn Pæther Twesøn oc Clawes Rifwebrødh . awapnæ wi kungøræ thet allæ mæn swa kommasculendis som nerwarendis. at aar æffter wors herres byrdh thusande aar fira hundrathe pa thet thretande then liogherdaghen næst æffter sancti Dyonisii dagh pa Lunda landzthing skikkether sælwer een wælboren [m]an her Niels Brok i Hikkeberghe riddare i waræ oc andræ gothæ mænz nerwærelse affhende skøte oc fr[i]i andwordhadhe . enom hetherlic father meth gudh her Pæther meth gudz nathæ ærchebiscop i Lund sex sinæ gardhæ i Hagestathæ/ een gardh i Luddarp/ oc een gardh i Walleberghe i Ingilstathaheret liggendis meth all the samme goz tillagher swasom ær ager æng fægang skow o mark[1] . wot oc thivrt rørendis oc wrørendis / enkte vndan taget æ hwat naffn thet kan næffnæs . meth ewinnelic ræt æyasculendis/[2]

Hwilken goz then forde her Niels Brok fik aff een wælboren man her Anders Cristernssøn som man kaller Pez swa som then sammæ her Andersses opna breff wtwiser Hwilket breff forde her Niels Brok forscreffnæ hetherlic father ærc[hebi]scop Pæther pa forsaghdhæ Lunda[3] landzthing friit opandwordhadhe / oc bant then forde her Niels Brok [....] sinæ arwingæ forscreffnæ ærchebiscop Pæther oc hans æffterkommare . all the forde goz hemblæ oc frii [for] hwar manz tiltal som hanom til rættæ bør oc landzlogh wtwiser

Til thes mere wisse oc forwaring oc witnesbyrdh æræ wor ingseyle som forscreffne staa hængde fore thettæ breff som gifuit ær aar dagh [stedh] som forescreffuit staar

1. skow o mark] skowemarker, Svenskt Dipl. 2. æyasculendis/] æya sculandis, Svenskt Dipl. 3. Lunda] Lundæ, Svenskt Dipl.

Oversættelse

Vi, Mogens Båd i landsdommerens sted på Lunds landsting, Truet Hansen, Jon Bing, Anders Mortensen ridder, Jens Most kantor i Lunds kirke, Lars Ågesen kannik i det samme sted, Jon Jensen, Peder Tuesen og Klaus Rivebrød ridder, bekendtgør for alle mænd, som er kommende eller nulevende, at en velbyrdig mand, hr. Niels Brok i Häckeberga ridder, der selv var tilstede i vor og andre gode mænds nærværelse år 1413 efter vor Herres fødsel den lørdag efter Skt. Dionysius' dag på Lunds landsting, skødede og overgav frit til en hæderlig fader med Gud, hr. Peder, af Guds nåde ærkebiskop i Lund, seks af sine gårde i Hagesta, en gård i Löderup og en gård i Valleberga, som ligger i Ingelstads herred, med al dette gods' tilliggende som er ager, eng, fægang, skov og mark, vådt og tørt, løsøre og fast ejendom, uden undtagelse, ligemeget hvilket navn det kan kaldes, til at eje med evindelig ret.

Dette gods fik den førnævnte hr. Niels Brok af en velbyrdig mand hr. Anders Kristiernsen, som man kalder Pez, som den samme hr. Anders' åbne brev viser. Førnævnte hr. Niels Brok overgav dette brev til den omtalte hæderlige fader, ærkebiskop Peder, på førnævnte Lunds landsting. Og den førnævnte Niels Brok forpligtede .. sine arvinger at hjemle og fri den omtalte ærkebiskop Peder og hans efterkommere alt det førnævnte gods for hver mands tiltale, som han efter retten bør og som fremgår af landsloven.

Til større sikkerhed og bekræftelse og vidnesbyrd er vore segl, tilhørende dem, der står forskrevne, hængt under dette brev, som er givet år, dag <og sted>, som står skrevet ovenfor.