1413. 19. oktober.


Hr. Predbjørn Podebusk kvitterer biskop Peder (Jensen (Lodehat)) af Roskilde for modtagelsen af 30 lødige mark og 80 lybske mark, som denne skyldte ham for godset Streu på Rügen.

Tekst efter reg.

Tekst

Her Predbiørnn Podebuschis breff, huor vdj hannd bekiender seg att haffue opboritt aff bisp Peder j Roskilde xxx. lødemarck och lxxx. lubbske ℳ som hannd war hannom schyldig aff thett gotz Stre paa lantho Ryenn. ♦

1413 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.