1413. 25. november.


Jon Marsvin pantsætter alt det gods, som hans fader Gute Marsvin ejede i Bjerkenäs i Odensjö sogn, til Peder Nielsen af Skedala.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer

Tekst

Allæ mæn thettæ breff see eller høræ helsær iak Ion Marswin kærlikæ meth gwth ♦

Thet scall allom wethærlikt waræ thet iak kænnes mik meth thettæ mit opnæ breff rættælighæ gialdskyldhuger ath wara hetherlik man oc ærlikæ Per Nielsson aff Skedalæ xx swenskæ mark i gothæ pæninghæ gildæ och gengæ ♦

For huilkæ pæninghæ iak til pant sættær hannom swa mighit gotz som Gwtni Marswin min fadher attæ och iak och minæ søskanæ ærffthæ æfftær hannom i Berkænæs i Odhænsøryth sogen liggændis meth alt thet forde gotz til liggælssæ som nu til ligger och til hafuer læghit aff aldær meth ager och æng skogh oc mark i wathæ och thørræ ænktæ wndæn taghit i swa dan mathæ ath forde Per Nielsson eller hans arffwæ scall op bæræ landgildæ och affgiald e hwath thettæ forde gotz skyldæ kan och ænktæ slaas aff i hofwet pæninghæ swa længæ ath thettæ forde gotz laglighæ løst warthær ♦

Och løsænings dagh scall waræ oppæ sancte Karinæ dagh ♦

Til mere wissæ och forwarenghæ bæthræ ath thet[1] forde scall fast och stadukt bliffwæ i allæ mathæ tha hænger iak mit inciglæ for thettæ breff och bethæs iak beskednæ mænz inciglæ som ær her [2] Iøns prest i Anderstathæ her Pæther prest i Liwnghæ Mattis Skyttæ hæræz høfthinghæ i Sønderboo til witnisbyrdh ♦

Datum anno domini m° cd° xiii ipso die Katerine virginis gloriosæ

1. thettæ] over linjen. 2. her ] over linjen.

Oversættelse

Jeg, Jon Marsvin, hilser alle mænd, som ser eller hører brev med Gud.

Det skal være vitterligt for alle, at jeg vedkender mig med dette, mit åbne brev, at være rettelig skyldig en hæderlig og ærværdig mand, Per Nielsen af Skedala, 20 svenske mark i gode, gyldige og gangbare penge.

For disse penge pantsætter jeg ham alt det gods, som min fader, Gute Marsvin, ejede, og jeg og mine søskende arvede efter ham i Bjerkenäs i Odensjö sogn,[A] samt alt det førnævnte gods' tilliggende, som nu tilligger og har tilligget fra gammel tid af med ager og eng, skov og mark, vådt og tørt, uden undtagelse, på den måde, at førnævnte Per Nielsen eller hans arvinger skal modtage landgilde og afgift, hvad end dette førnævnte gods kan udrede, og ingenting trækkes fra hovedgælden, indtil dette førnævnte gods bliver lovligt indløst.

Og betalingsdagen skal være på Skt. Katerines dag.

Til større sikkerhed og bedre bekræftelse, at dette førnævnte skal blive fast og urokkeligt på alle måder, hænger jeg mit segl under dette brev og beder om hæderlige mænds segl til vidnesbyrd, som er her Jöns, præst i Annersta, hr. Peder, præst i Ljunge, og Mads Skytte, herredshøvding i Sunnerbo.

Givet i Herrens år 1413 på den ærefulde jomfru Katerines dag.

A. Dvs. i Sunnerbo herred i det sydvestlige Småland, Sverige.