1413.


Vidisse af notarius publicus af et brev, hvori kapitlet i Slesvig over for kong Erik 7. af Pommern anerkender, at hans forgængere som konger af Danmark og hertuger af Jylland har funderet, doteret og privilegeret deres kirke, og beder ham stadfæste deres privilegier.

Tekst efter reg.

Tekst

Item eth transscriptum manu publica aff eth breff som capittel i Slessuigh finge koning Erick oc kennes at hans forfætre koninger i Danmarck oc hertuger i Jwtland haffde fundereth doteret oc priuilegieret theris kirke oc beddis hans stadfestning[1] ther ower paa theris priuilegier

Datum mcdxiij ♦

1. stadfestning] foran slettet stand.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.