1414. 31. januar. Hjørring


Tingsvidne af kongens retterting i Hjørring om, at hr. Niels Strangesen oplader hr. Anders Jakobsen Lunge et pantebrev.

Tekst efter A

Tekst

Wy Pæder meth gwdhs nade biscop i Børlwm. Pæder biscop i Ribe prouest Iens aff Westræwiig prouest Niels aff Twiid prouest Iens aff Børlwm Anders Brok canik i Ribe Iens Skramb Nisse Krabbe Palne Kyrt riddere Erik Nielssøn aff Brodscow Twæ Baggæ Erik Yuerssøn Iesse Gwnnæssøn Iesse Hwalff Wogn Iechopssøn Iesse Erikssøn oc Iesse Glob aff wapn kwngøre thet alle mæn thettæ breff høre æller see at aar æffter gwdhs byrd twsen firæhwndret aar po thet fyrthende aar then onsdagh nest fore kyndelsmyssæ i Høring ponæ koningx retterething wor støffthet fore os oc andre gode m[æn] een wælbo[re] n man her Niels Strangessøn riddere i Twiid ♦

hwilken som kendes obenbare fore os at han hauer opboret æffter sin nøghe hwndret lubiske mark i gode peningæ oc geuæ aff e[e]n hederlich man oc wælboren her Anders Ieyæpssøn Lungæ riddere fore her Bo Diwres ridderes breff meth hwilket breff Aardorp oc Ardorppe mølnæ oc annet gotz wore wd meth sættæ i pant oc forde her Niels Strangessøn lodh then forde her Anders [Ie]yæpssøn op thet forde her Bo Diwres breff meth all ræt oc wilkor som thet breff lwder

Hwilket os wederlicht ær oc wy seet oc hørt haue thet wytnæ wy meth thettæ wort opne breff thet giuet oc screuet ær aar dagh oc stæd som fore ær sacht etcetera.

Oversættelse

Vi, Peder af Guds nåde biskop i Børglum, Peder biskop i Ribe, provst Jens af Vestervig, provst Niels af Tvede, provst Jens af Børglum, Anders Brok kannik i Ribe, Jens Skram, Nisse Krabbe, Palne Kyrt riddere, Erik Nielsen af Brodskov, Tue Bagge, Erik Iversen, Jesse Gunnesen, Jesse Hvalv, Vagn Jakobsen, Jesse Eriksen og Jesse Glob væbnere, bekendtgør for alle mænd, der hører eller ser dette brev, at en velbåren mand, hr. Niels Strangesen, ridder, i Tvede, var stævnet for os og andre gode mænd ved kongens retterting i Hjørring onsdagen før kyndelmisse 1414 år efter Guds fødsel

Han kender sig offentligt for os, at han har modtaget sin fyldestgørelse - 100 lybske mark i gode og gangbare penge - af en hæderlig og velbåren mand, hr. Anders Jepsen Lunge, ridder, for ridder hr. Bo Dyres brev, med hvilket brev Årup, Årup mølle og andet gods var pantsat. Og førnævnte hr. Niels Strangesen overgav førnævnte hr. Bo Dyres brev til førnævnte hr. Anders Jepsen med al rettighed og betingelser, som det brev beskriver.

Dette er vitterligt for os, og vi har set og hørt det vidne med dette vort åbne brev, som er givet og skrevet det år, den dag og det sted, som er sagt før osv.