1414. 1. februar.


Kong Erik 7. af Pommern tager borgere og bymænd i Halmstad under sin beskyttelse og stadfæster de privilegier, som hans forfædre har givet dem, dog således, at borgerne og bymændene i Halmstad skal betale told af deres gods på Skånemarkedet ligesom andre borgere, der søger det.

Tekst

Wii Erick meth gudz naade Danmarcks Sweriges Norges oc Godes konningh oc hertugh i Pomeren hilsse alle mend thette breff seer eller høre læsis kerlige meth gud oc wor naade ♦

Ock kwngøre at wii[1] aff synderligh naade oc gynstighed tage tesse breffuisere oss elskelige borgemestere raadmend oc all almwgen som bygge oc bo i Halmsted oc alle theres hioen oc tiænere wnder wor frid oc wern serdelis at beskerme oc werne i alle maade ♦

Oc wnne wii oc stadfeste them alle theres priuilegia oc naader som wore forfædhre konninge och herre them wnt oc giffwit haffwe effter som tesse theris breeff vtwise som wii haffwe ladit festæ tiill thette wort breff doch saa at the forne borgere oc bymend aff Halmsted skulle tolde for theres goodz paa Skaane marckith effther som andre borgere gøre hwilke som søge forne Skane marckit ♦

Oc forbywde wii alle fogede oc embitzmend oc alle andre hwo the helst ære forne borgere oc bymend at hindre eller wforrette i nogher maadhe i mood tesse wor syndherlige naade oc wilie wndher wor wrede oc kongeligh heffnd ♦

Datum anno domini millesimo quadringentesimo quartodecimo in profesto purificacionis nostro sub secreto presentibus appenso ♦

1. at wii] at wii at wii, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.