1414. 24. februar.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et brev fra 21. april 1408, hvorved provst Jens og kapitlet i Børglum erklærer, at dronning Margrete til provsten og kapitlet i Børglum har skødet og afhændet en lang række bøndergårde i Horns, Kær, Jerslev og Skovbo herreder, hvilket gods tidligere hørte under Rugtved, til oprettelse af et trinitatis alter i Børglum domkirke med daglig gudstjeneste og årtid for dronning Margrete og hendes slægt dagen efter trinitatis-søndag; samt at provsten og kapitlet i dronning Margretes nærværelse har mageskiftet dette gods med biskoppen af Børglum til bispebordet og i stedet fået gods i Vennebjerg herred i Vendsyssel.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken a wapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrifft høre eller see oss æfter wor herres føthelsses aar thusendefirehundrethæ vpa thet fiortende aar sancti Mathie apostoli dagh hafue seet oc skoet oc hørt grangifflighe fore oss owerlæset eet opet permæns breff w raget oc w scrapet oc j alle made w falsket oc w mistenkelicht meth sanne oc vissæ hængende jncigle jnciglet helt oc holdet oc allstings wel bewaret hwilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Jek prouest Jens aff Burglum oc alt capitel (etc. = DD 1408. 21. apr., nr. 14080421001) ♦

Oc til mere witerlicheet her vm hafue wj ladet wore incigle hænges fore thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis etc.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.