1414. 4. marts.


Iven (Hartvigsen) Bryske erklærer at have Gunderslevholm i pant af fru Cecilie (Jensdatter (Grubbe)), enke efter hr. Tyge (Stensen) Basse, for 40 lødige mark sølv efter kølnsk vægt. Såfremt hun inden seks uger efter kong Erik 7. af Pommerns tilbagekomst til landsdelen kan dokumentere en bedre adkomst, skal hun have godset tilbage kvit og frit.

Tekst efter reg.

Tekst

h. Item ith breff att Jffuen Bryske kendis sig at haffue Gundersløffholm i pant aff frwe Sicilia her Tuge Basses for xl lødich marck klart sølff heller colnnske wegtt ♦

Kand hun føre nogenn breffue for konning Erick indenn sex vgger effter hand kommer i landett tha skall hun haffue godssitt frijt igenn / ♦

Datum den andenn syndag i faste / mcdxiiij / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.