1414. 12. marts.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på to breve. I det første fra 5. oktober 1354 erkender Erik Hasenberg, ridder, at have bedt Uffe Pedersen af Egede, ridder, om at gå i borgen for 100 mark sølv, som han skylder kong Valdemar 4. Atterdag, og pantsætter herfor alt sit gods i Ørslev, Løve herred. I det andet fra 10. november 1401 erklærer kong Erik 7. af Pommern, at ridderen hr. Anders Jakobsen på rettertinget har overdraget dronning Margrete Erik Hasenbergs pantebrev.

Tekst efter A.

Tekst

Wj Clawes Grupendale ridderæ Moleke oc Gerith van der Lanken awap<n> gøre witerlikt oc openbare alle them som thænne scrift høre æller see / oss efter wor herris føthelsis aar thusende firehundre pa thet fyortende aar vppa sancti Gregorii pape dagh / haue seet skothet / oc hørt grangiflighe fore oss ouerlæsne opne perkmens breff wraghete wskrapete oc j alle mate wfalskethe oc wmisthængkelighe / meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglethe hele oc holdne oc alsthings wæl bewarne / hwelke breff lude ordh fran ordh som hær efter følgher ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus Ericus Hasenbyergh (etc. = DD 3. rk. IV nr. 168) ♦

Ericus dei gratia regnorum Dacie Swecie Norwegie Sclavorum Gothorumque rex et dux pomeranensis (etc. = DD 1401. 10. nov., nr. 14011110001) ♦

Oc til mere witerlikheet her vm haue wj forde latit wore jncigle hengis fore <thenne>[1] scrift / ♦

Giuet dagh oc aars som fore stander screuit.

1. <thenne>] mangler i A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.