1414. 15. april.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på tre breve. I det første fra 13. januar 1404 pantsætter Jens Brandsen af Ulstrup, væbner, alt sit gods i Jylland til hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg (Løvenbalk), ridder, for 30 mark sølv. I det andet fra 2. maj 1404 erkender Jens Brandsen at have afstået to breve vedrørende sit arve- og pantegods til ridderen hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg (Løbenbalk). Det tredje fra 9. april 1405 er et tingsvidne fra Middelsom herredsting om, at Margrete Jensdatter og hendes svigersønner Jakob Jernviller og Niels Madsen godkender alle forhandlinger mellem hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg Løvenbalk), ridder, og Jens Brandsen samt sidstnævnte pantsættelser til førstnævnte.

Tekst efter A.

Tekst

Wi Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbare alle the som thenne scrifft høre eller see oss æfter war herres føthelsæs aar thusendefirehundræthe vppæ thet fiortendæ aar vppæ quasimodogeniti søndagh haue seet oc skoet oc hørt grangifflighæ ffore oss owerlæsnæ opnæ pærkmæns breff w raghædhæ oc w scrapedhe oc j alle madæ wffalskedhe oc w misthenkelicæ meth sanne oc wisse hængende jncigle incigledhe hele oc holdne oc allstings wælbewarede hwilke breff lude ordh ffran ordh æfter thy som her æffter følgher ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus (etc. = DD 1404. 13. jan., nr. 14040113001) ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus (etc. = DD 1404. 2. maj, nr. 14040502001) ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus (etc. = DD 1405. 9. apr., nr. 14050409001) ♦

Ok til mere witerlicheet her vm haue wy ladet wore jncigle hænges ffore thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.