1414. 15. april.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på seks breve.

Det første brev fra 12. juni 1406 er et vidne om, at afdøde Inge Færkes på Hellum herredsting havde skødet alt sit gods i Hellum og Hindsted herreder til Jens Nielsen (Munk) af Visborg, der senere sammesteds skødede det til Peder Mortensen, som igen overlod det til dronning Margrete.

I det andet fra 26. maj 1406 erklærer kong Erik 7. af Pommern, at Peder Mortensen på kongens retterting har overdraget dronning Margrete gennem ridderen hr. Peder Nielsen af Ågård alt det gods i Hellum og Hindsted herreder, som var tilfaldet ham efter Inge Færkes og Færke.

I det tredje fra 14. maj 1406 erklærer kong Erik, at Peder Mortensen og Jens Nielsen på rettertinget har skødet hr. Mogens Munk på dronning Margretes vegne alt det gods i Jylland, som de havde fra Jens Færkes hustru og hendes børn.

I det fjerde fra 17. maj 1406 sælger og skøder Peder Mortensen og Jens Nielsen af Visborg alt, hvad de havde fået af Færkes gods, til kong Erik og dronning Margrete.

I det femte fra 17. maj 1406 erklærer kong Erik, at ridderen hr. Mogens Munk på rettertinget på dronning Margretes vegne har ladet et brev af hr. Esger, søn af Jens Færke, læse, hvorefter dennes arvegods i Danmark tilhørte dronning Margrete, og han tildømmer derefter dronningen godset.

I det sjette fra 8. juni 1406 stadfæster Esger Jensen Færke, præst, Peder Mortensens og Jens Nielsen af Visborgs skøde til kong Erik og dronning Margrete på hans faders, Jens Færkes gods, hvilket han sammen med sin moder og broder havde overladt til de nævnte, Peder Mortensen og Jens Nielsen.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrift høre eller see oss æfter wor herres føthelses aar thusendefireh[undret]he vppæ thet fiortende aar vppæ quasimodogeniti søndagh hafue seet oc skoet oc hørt grangiffleghe ffore oss owerlesnæ opnæ permæns breff w raghedhe oc w skrapedhe oc j alle madæ w fals[kedhe oc] w mistenkelighe meth s[anne oc] wisse hengende jncigle jncigledhe hele oc holdne oc allsthings [wel bewaredhe] huilke breff lude ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Alle mæn thettæ breff see (etc. = DD 1406. 12. jun., nr. 14060612004) ♦

Ericus dei gratia (etc. = DD 1406. 26. maj, nr. 14060526001)♦

Ericus dei gratia (etc. = DD 1406. 14. maj, nr. 14060514001)♦

Wj Pether Mortenssøn oc Jønes Niclessøn (etc. = DD 1406. 17. maj, nr. 14060517004 )♦

Ericus dei gratia (etc. = DD 1406. 17. maj, nr. 14060517002 )♦

Jæch Æsge Jønssøn Ferkæ prest (etc. = DD 1406. 8. jun., nr.14060608001)♦

Oc til mere witerlichet her vm hafue wy ladet wore jncigle hænges ffor thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.