1414. 17. april. Haag


Wilhelm af Bayern, greve af Holland, udsteder vidisse på den fred af 24. maj 1370, som Henning Podebusk, Danmarks riges høvedsmand, ærkebiskop Niels af Lund, biskop Erik af Odense, biskop Niels af Roskilde samt 27 verdslige råder slutter med byen Kampen, i hvilken de også stadfæster byens privilegier på Skånemarkederne (jf. Dipl. Dan. 3. rk. VIII nr. 449).

Tekst efter A.

Tekst

Willem bider genaden Goids palensgraue vpten Rijn hertoge in Beyeren graue van Henegouwen van Hollant van Zeelant ende here van Vrieslant / doen cont ende kenlic allen luden dat wij mit onsen rade ende clercken gesien gehoort ende doen lesen hebben enen brieff gansse gaue volcomelic geheel ongerazůert ende ongecanceleert wail bezegelt mit alreheinde bisscoppen ende edelre lude segelen inden seluen brieue genoemet dair twee segelen an gebraken alze des bisscops van Roskilde ende Jons Alschelsson sprekende van woirde te woirde als hier na bescreuen staet ♦

An Goodes namen amen (= Dipl. Dan. 3. rk. VIII nr. 456) ♦

Ende want wy aldustanighen brief gesien ende gehoirt hebben alse vůergerůert staet so hebben wy in getughe dair af onse segel an desen transsumptbrieue doen hangen ♦

Gegeuen jn den Hage vpten seuentiensten dach in aprille jnt jair ons heeren dusent vierhondert ende veertien ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.