1414. 17. april. Haag


Wilhelm af Bayern, greve af Holland, udsteder vidisse på kong Erik 7. af Pommerns brev af 29. august 1398, i hvilket han stadfæster byen Kampens privilegier og friheder i Danmark.

Tekst efter A.

Tekst

Willem bider genaden Goids palensgraue vpten Riin . hertoge in Beyeren . graue van Henegouwen van Hollant van Zeelant ende here van Vrieslant doen condt allen luden . dat wij mit onsen rade ende clercken gesien gehoirt ende doen lesen hebben enen brief gans gaůe geheel ongerazeerdt ende ongecanceleert wael besegelt mit zegele eens důrluchtigen heeren . heeren Erixs coninxs van Denemarcken Zweden ende Noorwegen etcetera sprekende van woirde te woirden als hier na gescreůen staet \ ♦

Wij Erik vander Godes genaden (= Dipl. Dan. 4. rk. VI nr. 631) ♦

Ende want wij důstaningen brief gehoirt ende gesien hebben also voirgeroert is . so hebben wij in getůyge dair of \ ønse zegel an desen transsumptbrief doen hangen \ ♦

Gegeuen inden Hage in onsen lande van Hollant vpten zeuentiensten dach in aprille . jnt iaer ons heeren duysent vierhondert ende vierthien \ ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.