1414. 25. april.


Hr. Svend Udsen ridder af Sostrup pantsætter gods på Langeland, som han arvet efter sin hustru Kristine Andersdatter, til hr. Finn Ågesen, for en gæld på 100 lybske mark sølvpenge, 70 engelske mark etc.

Tekst efter Aa. Ulæselig brevtekst er blevet suppleret efter Gammeldanske Diplomer.

Tekst

All[e] men ther [thette] breff see [æller] hør[e ... Swe]n Vdssøn aff Sostorpp riddere [...l]søn alle men ther nw ære oc k[omm]e scol[e] ath jech w[edherkennes mik m]eth thette mytt opne breff oc mine [... with]erligh gield schuldugh ær oc [wisse]lich tilbonden ath gi[... w]elburdigh man her Fynd Aghyssøn aff [... arf]fuinge hundrethe lybske mark sølff penninge halffierdesinti[we] m[ar]k engelsche oc threthiw mark [... søl]ff mynt i Fyin genge oc geffue for alt oc folt / ♦

For hwilke [hu]nd[ret]he lybske mark sølff pennynge som [... f]orde her Fyn Aghyssøn riddere mit gotz j Langeland liggende som mek [ær] til fallet aff arff oc rætheligh [... hu]sfrv Cristina Andherssdotter som ær en gardh j Tholebølesoghen som hedher Blegholm ♦ Item to garde j Tole[bøle ... gar]d j Bøstropp soghen som hedher Judheholm som Jenss Mortenssøn j boor ♦ Item to garde j then sammestet en ther Lasse Jude j boo[r] ♦ [Item en som] Mattis Skræder j boor ♦ Item j Thresebøle en gard som Nis Hwidh j boor ♦ Item j Ødnebøle en gardh som Thomes Smedh j wære [haffuer] ♦ [I]tem j Stoffnes en ødæ gaar ♦ Item j Linlesse soghen j Yllebøle en gard som hedher Hawegardh som Nis Aghissøn j boor ♦ Item en ga[r]dh som Jæipp j bode ♦ Item en gard som hedher Stouegard ♦ Item j then sammestet en gard som Nis Andherssøn j boor ♦ Item j then sammestet en gard[1] som Niels Skredder j boor ♦ Item j Henningetwed en gard ther Jngwar j boor ♦ Item j then sammestet en ødegardh ♦ Item j Kædeby j Holmlet soghen en gard som Niels Tughessøn j bor ♦ Item en gard j then sammestet som Niels Ywerssøn j bo[o]r ♦ Item [j] Hesløff en øde gard ♦ Item j Fæbek en øde gardh vdhermere høgher oc dyrer panter oc til pant setter for eet brugelicht pant en the andre breff ther paa giffne ære vdwise ♦

Oc the førmere breffue ther jek forde her Fyndh giffuet haffuer pa the forde gotz meth there artikel oc wilkor enktæ hindret scad eller straffet meth thette breff oc ey thet førmere oc eldræ breff thette ath scade ♦

Oc hwert schal wedh segh j fulkomeligh macht bliffue oc j enge artikel eller [j] nogre andre mathe straffet eller scadh bliffue / ♦

Oc alt annet mytt gotz e hwar thet ligger j Langelandh oc alle the forde gotzes tilliggelse oc tilhørelse agger engh schow fiskewatn fægangh woth oc thywrt rørende oc vffrørende enkte vndhertaghet wordnethen j ath sette oc aff sette frucht jngield scat thieneste oc bædæ oc alle andre stucke ther kan aff gaa vpp ath tagæ oc frilich ath bruge swo wel thet aar the forde gotz løses som andre aar ther j mellom enktæ aff ath slaa j howith giælden ♦

Item nær the forde gotz scolæ løses tha schal thet lofflich kungøres tw thingh nest for sancte Johannes baptiste dagh paa Langelands landsthingh oc schal løses sancte Mortens dagh th<e>]r nest effter kommer for rede pennynge oc enge ware som fore ær sawdh♦

Item tilbindher jek mek oc myne arffuinge forde her Fynd Aghyssøn oc hans arffuinge alle the forde gotz meth there tilhørelse oc tilleggelse enktæ vndentaghet at fri frelse oc hemble for hwers mans tiltale swo lenge ath the loffligh løøst worde ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis virorum discretorum et nobilium videlicet domini Henrici rectoris ecclesie Homleth Nicolai Jacobi Jacobi Kætilli Jacobi Tuwessøn Hennichini Mortenssøn Laurentii Jacobi et Mathei Mørk presentibus est appensum ♦

Datum anno domini millesimoquadringentesimoquartodecimo die beati Marchi ewangeliste ♦

1. en gard] en gard skrevet to gange, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.