1414. 1. maj.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på to breve, begge fra 22. juli 1346. I det første skøder Niels Eriksen af Linde halvdelen af den myndelod (dvs. den arvelod, der tilfalder en mand efter hans hustrus død), som tilkommer ham i hans afdøde hustru Katerine Timmesdatters gods, til Niels Knudsen af Svanholm, der er trolovet med hans datter Cecilie. I det andet overdrager Niels Eriksen Linde halvdelen af det gods, han har på Sjælland efter sin afdøde hustru, til Niels Knudsen af Svanholm.

Tekst efter A.

Tekst

Wj Clawes Grupend[ale riddere Moleke oc Gerith van der Lan]ken awapn gøre w[iterlich]t oc ope[nbar alle t]he [som thenne scrift] høre eller see [oss æfter] wor herres føthelsse[s aar thusinde]fire[hundrethe] vpa [thet fior]tænde aar vpa [beatorum] Ph[ilippi et Jacobi apostolorum dagh haff]ue seet oc sk[oet oc h]ørt [gra]ngifleghe fore oss ouerl[æsne] opne p[er]mæns [breff vrage]the oc vscrapet[he oc j alle made vfalskethe oc wmist]ænckelighe meth sanne [oc w]isse hængende jncigle jn[ciglet]he hele o[c] holdne [oc all]sthings wel bewarethe huil[ke bre]ff lude [ord]h fra[n ordh] æfter thy som her æfter følgher ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus (etc.= Dipl. Dan. 3. rk. II nr. 260) ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus (etc.= Dipl. Dan. 3. rk. II nr. 259) ♦

Oc til mere witerlicheet her vm haue wi ladet wore jncigle hænges fore thenne scrift ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse