[1414. 1. august - 1461]..


Jens Pedersen (Present) lejer for en lødig mark sølv om året en grund og bygning på Antvorskov klosters kirkegård af klostret for sin og sin hustrus levetid. De skal hvert år have ti pund korn af det gods i Tjæreby, som de har i leje af klostret, og for hvilket de tidligere ydede 13 pund korn årligt. Endvidere stadfæster Jens Pedersen klostrets besiddelse af det gods i Tjæreby, som hans broder Bent Pedersen (Present), den senere prior, skænkede det i forbindelse med sin optagelse i ordenen.

Tekst efter reg.

Tekst

Jenns Pederssønn aff Woldrup wederkiender sigh i leie at haffue annamiidt aff closterit enn jordtzmonn och byggested paa closters kirckegaard vdj sinn och sinn hostruis liffs tid, giffuendis huert aar ther aff j lodemarck, ♦

Item schulle the och haffue x pund kornn aff thet guodtz i Tierbye som the i leie haffue aff closter och tilforn gaffue der aff xiij pund ♦

Item forne Jenns Pederssønn stadfester och fuldbyrder thet guodtz i Tierrebye att bliffue till closter som hannss broder prior Benndt jnndgaff meth sig ♦

Anno 1483 (!) ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.