1415. 21. marts. Roskilde


Biskop Peder Jensen (Lodehat) af Roskilde kompenserer dekanens præbende for det gods, der er indgået i mageskiftet mellem Roskilde domkirke og Sorø kloster 31. oktober 1414.

Tekst efter A.

Tekst

Universis ad quorum noticiam deductum fuerit presens scriptum . Petrus dei gracia episcopus Roskildensis salutem in domino sempiternam . ♦

Cum nostra interest tam ecclesie nostre Roskildensis quam eciam prelaturarum ejusdem indempnitati consulere verum eciam earundem commoditati sollicite providere ut in sui status robore perseverent firmiter inconcusse ne igitur quod inter presentes agitur memorie abstrahatur futurorum tenore presentium notum facimus presentibus et futuris nos de consensu et consilio . dilecti capituli nostri Roskildensis cum honorabili viro domino Laurencio Johannis decano ecclesie nostre Roskildensis predicte quendam permutacionis bonorum contractum fecisse . in hunc modum videlicet . quod dictus dominus decanus et sui successores omnia bona nostra in Kirkesawby mense nostre episcopali spectancia . cum ipsius parochie decimis episcopalibus item ecclesiam parochialem in Krumborp in Flalkeberghsheret cum decimis episcopalibus ejusdem parochie . cum sua filia videlicet ecclesia Withfughlæbierghæ . unacum omnibus et singulis ipsorum bonorum et ecclesiarum pertinenciis videlicet agris pratis silvis piscaturis molendinis . et molendinorum locis . humidis et siccis necnon et fructibus redditibus et obvencionibus universis . nullis . demptis . quibuscumque censeantur nominibus . habeat et habeant jure perpetuo possidenda . ♦

Ipsaque bona et ecclesias cum suis attinenciis . ut premittitur decanatui Roskildensi perpetuo annectimus in hiis scriptis / in recompensam pro bonis dicto decanatui quondam pertinentibus que nos de dicto domino decano de consilio capituli nostri Roskildensis predicti in perpetuam possessionem habuimus . et in recompensam pro ecclesia Pæthersborgh predicto decanatui dudum annexa \ ac eciam pro jurisdiccione sua quas scilicet . ecclesiam et jurisdiccionem propter mense nostre episcopalis commodum et utilitatem resignavit et dimisit . prout in litteris super hoc confectis[a] plenius continetur / et ut premissa omnia et singula inviolabiliter observentur obligamus nos et successores nostros ad scotandum appropriandum et disbrigandum prefato domino decano et suis successoribus omnia bona nostra supradicta in Kirkesawby et ecclesiam predictam videlicet Krumborp cum sua filia predicta cum omnibus ipsorum bonorum pertinenciis ac decimis episcopalibus ut prefertur ab impeticione quorumcumque . ♦

In quorum omnium et singulorum evidens testimonium sigillum nostrum unacum sigillo capituli nostri Roskildensis prenotati presentibus est appensum ♦

Datum Roskildis anno domini millesimo quadringentesimo decimo quinto . die . beati Benedicti abbatis ♦

a. litteris super hoc confectis] kendes ikke..

Oversættelse

Peder, af Guds nåde biskop i Roskilde, til alle, til hvis kundskab dette brev kommer, hilsen evindelig i Herren.

Da det påhviler os at holde såvel vor domkirke i Roskilde som dens prælaturer skadesløse, men også omsorgsfuldt sørge for disses gavn, så de urokkeligt kan opretholde deres værdighed med usvækket styrke, gør vi – for at det, der udføres blandt de nulevende, ikke skal glemmes af efterkommerne – med ordlyden af dette brev vitterligt for nulevende og kommende, at vi med samtykke og efter råd fra vort kære domkapitel i Roskilde har sluttet en aftale med den hæderværdige mand, hr. Lars Jensen, dekan ved vor førnævnte domkirke i Roskilde, om mageskifte af gods, nemlig på den måde, at den nævnte dekan og hans efterfølgere til at besidde med evig ret skal have alt vort gods i Kirke Såby, der hører til vort bispebord, tillige med bispetienderne af dens sogn; ligeledes sognekirken i Krummerup i Flakkebjerg herred med bispetienderne af sammes sogn, med dens datterkirke Fuglebjerg; tillige med alle og hver eneste af tilliggenderne til dette gods og disse kirker, nemlig marker, enge, skove, fiskevande, møller og møllesteder, vådt og tørt, endvidere også alle indtægter, ydelser og indkomster, intet undtaget, med hvilket navn det end benævnes.

Og dette gods og disse kirker, som før er omtalt, henlægger vi med dette brev i evighed til dekanatet i Roskilde til erstatning for gods, der tidligere tilhørte nævnte dekanat, og som vi af den nævnte hr. dekan efter råd af vort førnævnte domkapitel i Roskilde har fået til evig besiddelse, og til erstatning for Pedersborg kirke, der i sin tid var henlagt til nævnte dekanat, samt for hans jurisdiktion, hvilke – nemlig kirken og jurisdiktionen – han af hensyn til vort bispebords gavn og nytte gav afkald på og overlod os, således som det mere udførligt er beskrevet i det derom udfærdigede brev; og for at hver og alle af de førnævnte ting ubrydeligt skal overholdes, forpligter vi os og vore efterfølgere til at skøde og hjemle den føromtalte hr. dekan og hans efterfølgere alt vort ovennævnte gods i Kirke Såby og den førnævnte kirke, nemlig Krummerup, med dens datterkirke, tillige med alt dette gods' tilliggender og bispetiender, som førnævnt, og til at fri det fra påkrav fra enhver.

Til et klart vidnesbyrd om alle og hver af disse ting er vort segl hængt ved dette brev sammen med seglet tilhørende vort føromtalte domkapitel i Roskilde.

Givet i Roskilde i det Herrens år 1415, på den hellige abbed Benedikts dag.