1415. 30. april . Års herredsting


Tingsvidne af Års herredsting om, at biskop Lave (Glob) af Viborg, Niels Morsing og prior Mikkel af Sebber kloster på tinget fik bevidnet, at Palle Lind på dødslejet og i nærvær af præsten og andre vidner havde bekendt, at han som kirkeværge skyldte Års kirke 30 lødige mark, for hvilke han pantsatte sin gård Øster Oustrup (nu: Øster Oustrup Gårde) og et møllested.

Tekst efter Aa.

Tekst

1415. St. Valborg aften var bisp Lauge paa Aars herridsting med Niels Morsing oc Mikel prior i Sibber closter oc førte tingsvinde paa at en mand ved nafn Palle Lynd der hand laae paa sin dødsseng oc præsten var hos hannem bekiendte for præsten oc andre folch at hand eyede Aars kircke to lødig march / hvilke hand blef dend skyldig / der hand giorde regenskab for sin kirkeværgen . for hvilke 30 løddig-march hand pantsatte sin gaard Østeostrup med ald sin tilleg samt en molnest som laae derved . ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.