1415. 14. juni.


Jakob (Olufsen) Lunge til Stadager, ridder, erklærer, at han på kongens vegne fra landkisten har modtaget fire lødige mark i hvide penge, som fru Kirsten Skaves, enke efter Jakob Jensen Skave, havde indbetalt for gods i Kartofte.

Tekst efter reg.

Tekst

a. Item ith breff ath her Jacob Lunge y Stadagere rider kenndis att hand opbar iiij lødich marck y huide penninng paa kongens wegne aff landblockenn / huelche iiij lødig marck frwe Kierstinn Skaffuis ther indlagd haffde for gods y Karlltoffte / ♦

Datum freddag nest for sanctorum Witi oc Modesti dag / mcdxv / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.