1415. 29. juli.


Hr. Jens Thomsen med flere skøder ejendom i Prædikerløkke i Harte sogn til sognepræstens bord i Kolding for deres sjæles salighed.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle men thette breff se eller høre læse helse wij Johan Thomesøn ridder Torkild Jenssøn prest Nisse Laurensøn aff Tyrsbeck Nis Atzersøn aff Megtwed Nis Persøn Porss kallet aff Smedstorp wepnere ewinneligh meth gud oc kundgøret alle men met thette wort opne breff at wij giffue skøde oc antworde met iaa och god wiliæ tiil sogne prestes bord i Koldinge all wor eyedom oc rettighed som wij haffue innen Prideker lycke i Harte sogn ligger mellom Spidelsklycke oc Koldinge bergh swo som er ager jord oc mose jord wot oc tyurt encthæ wnder taget fore wore sieles oc wore weners døde oc døø skullendes helsen meth swo dant vilkor at hwo som sogne prest er i Koldinge han skal hwert aar om sancti Oluffs afften oss oc wore foreldere lade begange i sogne kirken i Koldinge met fire vigilier oc annen dagen meth sex messer emen kirken oc sognet warer ♦

Thij tiilbinde wij oss hwer i sin sted oc wore arffuinge at frij frelsæ oc tiil at staa forneffnde sogne prest i Koldinge ther nw er oc komme skal then forde ager jord oc mose jord for hwer mantz patall ther pa tale kan meth rette ♦

In cujus rei testimonium et evidenciam firmiorem sigilla nostra sub anno domini mcdxvo ipso die beati Olavi regis et martiris presentibus sunt appensa ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.