1415. 9. august.


Niels Pedersen Oldeniels skøder alt sit gods i Ølsemagle i Ramsø herred til domkapitlet i København og træffer bestemmelse om anvendelsen af indtægterne heraf Jf. tingsvidne af Københavns byting 1415. 19. august, og tingsvidne af Sjællands landsting 1418. 22. juni, om samme sag, Diplomatarium Danicum 5. rk

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus . Nicolaus Petri alias dictus Oldæniels . salutem in domino sempiternam ♦

Cum peccatorum veniam et eternam vitam misericordie operibus et aliis virtutum excerciciis[1] in hac vita mortali promereri sancto attestante ewangelio a misericorde dei filio cuilibet sit promissum tanto validius opitulantibus sacris desideriis effici poterit . quanto quis de bonis sibi a domino collatis ad relinquenda post se ecclesiis et sanctis locis perpetua memorialia magis promptum se reddiderit et devotum . ♦

Hinc est quod ego Nicolaus Petri predictus fervore devocionis accensus ob remedium animarum mee scilicet . et dilecte uxoris mee Cristine Ebbesdoter et progenitorum nostrorum ad divini cultus augmentacionem omnia bona mea in Ølsie maghlæ in Ramsyøhæreth sita . videlicet unam curiam de decem solidis terrarum dantem iii pund annone et duas alias curias de octo solidis terrarum quarum quelibet dat i pund annone et unam curiam desolatam de duobus solidis terrarum que solet dare unum pund racione annue pensionis cum omnibus suis pertinenciis nullis demptis . venerabili capitulo Hafnensi confero . do . scoto et assigno . vero dominio et jure perpetuo possidenda sub modis et condicionibus infrascriptis ♦

Primo videlicet quod idem capitulum . fabrice ecclesie beate virginis Hafnis duo pund annone et conuentui infirmorum apud sanctum Georgium penes Hafniam i pund annone de eisdem bonis annuatim exsolvere teneatur . ♦

Reliqua vero iii pund annone cum omnibus aliis obvencionibus et emolimentis singulorum bonorum supradictorum libere cedant capitulo supradicto . ♦

Ita tamen quod antedictum capitulum anniversarium meum et uxoris mee cum vigiliis et missis in choro Hafnensi post obitum nostrum utrorumque de duobus solidis grot inter canonicos qui huiusmodi anniversario interfuerint distribuendis annuatim faciat celebrari . ♦

Ne igitur defectum ex mea devocione majorem quam expedit paciar domini canonici ejusdem capituli, per debite recompensacionis vicissitudinem me respicere cupientes mihi et uxori mee predicte quinque marchas argenti in duobus terminis anni videlicet iii marchas argenti infra festum exaltacionis sancte crucis et reliquas duas infra dominicam palmarum pro sustentacione nostra quam diu aliquis nostrum vixerit annuatim solvere promiserunt ♦

Et ad hoc faciendum se et successores suos benivole et unanimiter obligabant ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillo venerabilis in Cristo patris ac domini . domini Petri , episopi Roskildensis . necnon sigillo civitatis Hafnensis presentibus est appensum ♦

Datum anno domini m° cd° xv° vigilia beati Laurentii martiris gloriosi ♦

1. excerciciis] excerciis, A.

Oversættelse

Niels Pedersen, også kaldet Oldeniels, til alle der ser nærværende brev, evig hilsen i Herren.

Eftersom syndernes forladelse og det evige liv fortjenes ved barmhjertighedsgerninger og udøvelsen af andre dyder i dette jordeliv, som det hellige evangelium siger, er det lovet enhver af Guds barmhjertige søn, at så meget desto mere kan der udvirkes for de hjælpende ved den hellige attrå, som nogen har vist sig from og rede til til at efterlade sig af sit af Herren tilståede gods til kirker og hellige steder som evige mindesmærker.

Derfor er det, at jeg førnævnte Niels Pedersen, optændt af nidkær fromhed, for sjælenes frelses skyld, nemlig min egen og min kære hustru Christine Ebbesdatters og vore forfædres, til øgelse af gudsdyrkelsen, tilstår, giver, skøder og overdrager alt mit gods beliggende i Ølsemagle i Ramsø herred, nemlig en gård med ti ørtug jord, som giver tre pund korn, og to andre gårde med otte ørtug jord, hvoraf hver af dem giver et pund korn, og en øde gård med to ørtug jord, som plejer at give et pund korn i årlig afgift, med alle deres tilliggender, intet undtaget, til det ærværdige kapitel i København, med fuld ejendomsret og til besiddelse med evig ret på de nedennævnte betingelser og vilkår:

Nemlig for det første, at samme kapitel er pligtig årligt at udbetale bygningsfonden ved Frue Kirke i København to pund korn, og de syges konvent ved Sankt Jørgen ved København et pund korn af samme gods.

De resterende tre pund korn med alle andre oppebørsler og brugen af alt det ovennævnte gods skal frit falde til ovennævnte kapitel.

Dog således, at det førnævnte kapitel årligt skal sørge for, at min og min hustrus årtid, efter hver enkelts bortgang, fejres med vigilier og messer i Vor Frue Kirkes kor, med fordeling af to skilling grot blandt de kanniker, som har været tilstede ved den pågældende årtid.

For at jeg ikke skal lide større afsavn end passende pga. min fromhed, har de herrer kanniker ved samme kapitel, som ønsker at gøre mig gengæld ved passende erstatning, lovet årligt at betale mig og min førnævnte hustru fem mark sølv til to årlige terminer, nemlig tre mark sølv til festen for det hellige kors' ophøjelse[A] og de resterende to til palmesøndag, til vort underhold så længe nogen af os lever.

Og de forpligtede velvilligt og enstemmigt sig og deres efterfølgere til at gøre dette.

Til vidnesbyrd om dette er mit segl sammen med den ærværdige fader og herre i Kristus, hr. Peder, biskop i Roskildes segl, og tillige Københavns stadssegl, hængt ved dette brev.

Givet i det Herrens år 1415, dagen inden martyren sankt Laurentius' dag.

A. Festen for det hellige kors' ophøjelse er den 14. september.