1415. 12. august.


Peder Due, kannik i Lund, udsteder fredlysningsbrev, ifølge hvilket de handlende på markedet i Falsterbo ikke må fremsætte ukvemsord eller indlade sig i slagsmål.

Tekst efter registraturerne.

Tekst

a) Petrus Dufwæ caniks j Lund frijd lysnings breef, det marknadsfolket i Falsterbode skulle sig hälle wakert stille, och ingen med[1] swäriande och slagmahl förtörne. Datum feria 2da post festum Laurentii \ 10 aug \ 1415

b) Petri Dufwas canickz i Lunds fredlysnings breef skicket till Falster bodhes marcknans hållare dhet ingen skulle bedraga skada dhen andra eller något otucktigt lefvna hålla och hwad meera i brefwet uptechnat finnes. Datum 1415.

c) Een canickz i Lunds freedlysnings breef daterat 1415 dhet marcknandz folcket skulle hålla sigh stilla på marchnansplatzen och oeenigheet uppkommes.

1. med] over linien, reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.