1415. 3. oktober.


Kong Erik 7. af Pommern fælder dom i en sag imellem Bent Piik og Bosjö kloster, hvorefter klosteret skal beholde det af Bent til klosteret pantsatte gods og ikke genoverdrage det, før rigtig betaling er blevet erlagt.

Tekst efter registraturerne.

Tekst

a) Kongh Erichz åth Bosiö closter gifne domb på een gård i Æmmislöf östra och een i Gryth i Gyinge häradt som Bengt Pijg af Hareberga hade till clostret pantsat men blef clostret tilldömbdt att behålla. Datum feria quinta post festum Michaelis archangeli 1415.

b) Kongh Erichz bref lydandes om några gods som äre pantsatte till Bosiö closter som är een gård i Æmmetslöf och then andræ i Gryth Gydinge häradh. Daterat anno domini 1415 med 1 sigill.

c) Kongh Erichs confirmation på dhe pantegodz som till[1] Bosiö closter waro pantsatts dhet ingen skulle förståndaren något mere gura, for ähn, för dhem war erlagd rigtig betalning. Datum 1415. Hvilcka ware een gård i Gryth och een i Æmmisslöf i Gynge häradh.

1. till] senere tilføjelse, reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.