1415. 11. november.


Oluf Nielsen Bille af Æbeltved (nu Severinsminde), væbner, sælger til væbner Sten Basse af Tybjerg gods i Tingtved, Søstrup sogn, Merløse herred, som hans mor, Cecilie Jensdatter, havde overladt til ham.

Tekst efter A. Ulæselig brevtekst er blevet suppleret efter Gammeldanske Diplomer.

Tekst

Alle mæn som thettæ breff see æller høræ helsær jæk Oleff Nielssøn ther [mæ]n kallæ Billæ aff Eblethweth a wapn [e]winnelige meth gudh . ♦ Kungiør jæc allæ mæn nærwærindes ok kommescholendes at [j]æc wetherkenner mek een wæl boren man Sten Bassæ aff Thythæberg a wap[n] ær minæ gotz j Thingthweth j Søstorp sokn j Miærløsæherret

Først een garth j hwilken som n[w boer] Anders [...]søn ♦ Item een annen garth j then samæ stæth hwilken Jesse Petherssøn nwjboer ♦ Item een garth j h[wilk]en P[æther P]ætherssøn nw boer j then[1] samæ stæth . ok een garth ok <j>[2] then same stæth j huilken een som heeth Oleff forom jnnen bothæ ♦ [I]tem j thet same sokn i Bothorp . een garth [hwi]lken Matis Ræienssøn jnnen boer . ok eet øthæ gotz j then samæ stæth aff hwilken som firæ pund korn schuldæ gyues til landgildæ [om th]et bygd waræ . ♦

Meth alle thessæ forschrefnæ goces tilliggelsæ . swa som ær agher ok æng schogh ok mark . ok fægang . waat ok thiurt engtæ vndertaghet ee hwat t[het hæ]lst kan neffnes . at haue saalt ok skøøt ok friit antwo[rthet til ew]innelich eyæ / ♦

Hwilk[e] f[o]rn[e]f[ndæ gotz] b[a]thæ [j Thing]thweth ok j B[o]thorp [mi]n kære mother Ceciliæ Jenssædot[æ]r mek frii oploth meth s[it opne bre]ff ok [ant]worthed[e til] ewinnelich eyæ . ♦

Ok kenn[e]s jek mek aff then fornefndæ Steen Bassæ vp at haue boreth fult wæ[rth] for thessæ [fors]chreffnæ gotz æffter myn fulkommelige nøwæ swa at [ther] engtæ j geen staar . ♦

Thy tilbinder jek [me]k ok minæ arwingæ then fornefndæ Steen Bassæ ok hans ar[win]g[æ] alle thessæ forschreffnæ gotz j Thingthweth ok j Bothorp liggendæ at frii o[k] hemlæ fra hwer mans til tal[l] ♦

Waræ thet swa thet guth forbiuthæ at hanom æller hans arwingæ aff thee gotz a[ff]ginge nokæt æller alt j noger mathæ ffor myn h[e]mlæn schyld tha tilbinder jek mek ok minæ arwingæ hanom æller hans a[r]w[i]nge swa got gotz jnnen een maneth j Syæla[nd] j geen at leggæ vthen all ythermeræ fordrææt ok hanom ok hans arwingæ therutj aldelis scadesløsæ at h[a]ldæ ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis nobilium virorum videlicet dominorum Johannis Finkenow et Herlogi Nielssøn militum Johannis Gørstingæ rectoris placiti generalis Syælandie . Thorberni Jenssøn Andree Petri de Holmæ et Johannis Ingwari armigerorum presentibus est appensum ♦

Datum anno domini mcdquintodecimo ipso die beati Martini episcopi gloriosi

1. then] e rettet fra en et-abbr., A. 2. <j>] sandsynligvis glemt, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.