1416. 6. januar.


Hr. Aksel Andersen erklærer at være kommet overens med Sten Basse om et skifte på deres hustruers vegne.

Tekst efter Aa

Tekst

Jek Axel Andersøn [1] riddere kennis meth thettæ mit opne breff at thennæ brefførere Steen Basse[2] . oc jec. Wy hauæ so owerenæ worthet om thet Skyftæ som oss j melløm wor. mik pa myn husfrues vegne Heellæ[3] . oc hanum pa hans husfrues wegnæ. Jllienæ[4] . Her Johan Olefsøns døttær[5] . efter forde her Johan Olefsøns dødh. oc fru Jngeburgs dødh. therres mother[6] Gudh therres Syælæ nathæ.

So at jec scal[7] hauæ for een wrd deel. Rosendorp meth alle sinæ[8] tilliggelsæ j then samme by. wot oc thyurt rørendæs oc wrørendæs engtæ vndentaghit. bothæ agher. oc eng. oc meth fyskewan oc all then awl oc boscaph ee hwath ther nw j garthæn ær. oc møllen oc then. øthæ jordh j so danæ madhæ. at jec scal selff æfter thennæ dach. wtgiuæ then leyæ som her Johans breff pa ludher ther han. ther pa giuet hauer. oc alt thet gotz som her Johan hafdhæ j Hødorp. oc scal jec hauæ Jerlsoræ hueket j pant star foræ fæm hundret mark. eller oc huad brefuet wtuisær som pa Jerlsoræ giuet ær/ oc so myklæ pant som her Johan hafdhæ j Roghlund. oc j Radstorp som jec nu j wæræ hauer.

oc alle the breff som æræ rørendæ pa thessæ forscrefne gotz. bothæ pantæ gotz. oc eyendoms breff. thøm scal Steen[9] andworthæ mich frii oc wbeuarnæ som the. her Johan pa komnæ woræ.

Oc her meth scal jec affgaa frii oc quiit. for al arff oc gield. oc al arff ther mich wor tillfallen[10] j Syæland. som j Syøholm[11] oc j Sculdorp oc j alle andræ gotz j hworæ the liggæ j Syæland eller nogher annerstet/ eller noghræ the gotzes tilligelsæ./. engtæ vndentaghit/ ee huad thet nefnes kan. oc for al ræt oc arff ther mich nogherlund tilfalle kunnæ j Fywn som ær j Løckesholm[12] meth alle sinæ tilligelsæ engtæ vndentaghit.

for vden[13] thessæ forscrefne gotz som ær Rosendorp[14] meth sinæ tilligelsæ. som før star screuit. meth awl oc boscab. oc mølløm. oc øthæ jordh. oc thet gotz j Hødhorp. oc the pantæbreff pa Jerlsoræ oc Roghlund oc Radhstorp oc j alle madhæ som for screuit staar Oc alle the forscrefne andre gotz so som ær j Syæland. Syøholm/[15] Sculdhorp/ oc alle andræ gotz. ee huoræ the lyggæ j Syæland eller noghræ andræ gotz ee huoræ the lyggæ Oc thet gotz j[16] Fywn som ær Løckesholm[17] meth alle synæ tilligelsæ engtæ wndentaghit aff thessæ gotz. eller af noghet therres tilligelsæ som for screuit star. thøm scal/ Steen/ oc hans husfruæ Jllienæ. oc therres [18] arfuinge hauæ. oc beholdæ frii oc wbeuarnæ. til euinnelich eyæ meth alle the breff som funnæ worthæ efter her Johan Olefsøns døth. for vden the som mich antworthes scule ♦

Oc ther meth lader jec then forde Steen Bassæ oc hans husfruæ Jllienæ oc therres aruinge. for mich oc mynæ aruingæ. frii oc quiit oc gansæ orsaghæ j alle madhæ ♦

Oc kennes jec at jec hauer fult fonget oc wpborit j alle madhæ til myn fulkommelighe nøghæ for all then arff ther jec at skyftæ hafdhæ meth forde Steen Basse. efter forde her Johan Olefsøns døth oc fru Jngeburgs gudh therres syælæ hauæ ♦

Oc kennis jec at jec hauer fonget alle thesse forscrefne gotz oc breff j alle madhæ. som forscreuit staar ♦

Jn cuius rej testimonium sigillum meum vna cum sigillis nobilium virorum. videlicet dominorum Johannis Duæ/ Beronis Olaui/ Benedicti Puggewisk Laurencij Fynsøn/ Hinrici Knutsøn militum et Tuonis Gummesøn presentibus est appensum

datum anno domini m°cd°xvj. ipso die trium magum beatorum♦

1. Axel Andersøn ] understeget, A. 2. Steen Basse] understeget, A. 3. husfrues vegne Heellæ] understeget, A. 4. Jllienæ] understeget, A. 5. Her Johan Olefsøns døttær] understeget, A. 6. oc fru Jngeburgs dødh. therres mother] understeget, A. 7. scal] understeget, A. 8. Rosendorp meth alle sinæ] understeget, A. 9. Steen] understeget, A. 10. her meth scal jec affgaa frii oc quiit. for al arff oc gield. oc al arff ther mich wor tillfallen] understeget, A. 11. som j Syøholm] understeget, A. 12. Fywn som ær j Løckesholm] understeget, A. 13. for vden] understeget, A. 14. Rosendorp] understeget, A. 15. alle the forscrefne andre gotz so som ær j Syæland. Syøholm/] understeget, A. 16. j] ov.l., A. 17. som ær Løckesholm] understeget, A. 18. Steen/ oc hans husfruæ Jllienæ. oc therres ] understeget, A.

Oversættelse

Jeg, Aksel Andersen, ridder, erkender med dette mit åbne brev, at denne brevviser, Steen Basse, og jeg er kommet overens om det skifte, som var mellem os, mig på min hustru Helles vegne og ham på hans hustru Elenes vegne; <de er> hr. Johan Olufsens døtre efter førnævnte hr. Johan Olufsens død og fru Ingeborgs død, deres moder - må Gud vise deres sjæle nåde!

Jeg skal så have til min besiddelse Rosendrup med al dens tilliggende i samme by, vådt og tørt, løsøre og fast ejendom, uden undtagelse, både ager og eng, med fiskevand og al den avl og indbo, hvad end der nu er på gården, og møllen og den øde jord på den måde, at jeg selv skal efter denne dag betale den leje, som hr. Johans brev nævner, som han har givet derom, og alt det gods, som hr. Johan havde i Hødrup. Jeg skal også have Jersore, der er pantsat for 500 mark eller for hvad, brevet udviser, som er givet for Jersore, og så meget pant, som hr. Johan havde i Rågelund og i Radstrup, som jeg nu har i besiddelse

Og alle de breve, som vedrører disse ovennævnte gods, både pantegods og ejendomsbreve, dem skal Steen overgive til mig fri og upåtalte, som de var, da de tilfaldt hr. Johan

Og hermed skal jeg afgå fri og kvit for al arv og gæld og al arv, der er tilfaldet mig på Sjælland, som i Søholm og i Skuldrup og i alle andre gods, om end de ligger på Sjælland eller andetsteds eller nogle af de gods' tilliggende uden undtagelse, hvad end kan nævnes; og for al ret og arv, der nogensinde kunne tilfalde mig på Fyn, som er Lykkesholm med al dens tilliggende uden undtagelse

Uden disse førnævnte gods, som er Rosendrup med dets tilliggende, som står skrevet før med avl og indbo og møller og øde jord og det gods i Hødrup og de pantebreve på Jersore og Rågelund og Radstrup og på alle måder, som står skrevet før; og uden alle de ovennævnte andre gods, som er på Sjælland, Søholm, Skuldrup og alle andre gods, hvor end de ligger på Sjælland eller nogle andre gods, hvor end de ligger; og uden det gods på Fyn, som er Lykkesholm, med al dets tilliggende uden undtagelse; Steen og hans hustru Elene og deres arvinger skal have og beholde, fri og upåtalte, af disse gods eller noget af deres tilliggende, som står skrevet før, til evig eje med alle de breve, som blev fundet efter hr. Johan Olufsens død, uden dem som skal overgives til mig

Og dermed erklærer jeg, den førnævnte Steen Basse, og hans hustru, Elene, og deres arvinger fri og kvit og ansvarsfri for mig og mine arvinger på alle måder

Og jeg erkender, at jeg har fået og modtaget fuldt på alle måder til min fuldkommelige tilfredsstillelse for al den arv, som jeg havde at skifte med førnævnte Steen Basse efter førnævnte Johan Olufsen og fru Ingeborgs død - må Gud bevare deres sjæle!

Og jeg erkender, at jeg har fået alle disse ovennævnte gods og breve på alle måder, som står ovennævnt

Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev med adelige mænds segl, hr. Jens Due, hr. Bjørn Olufsen, hr. Bent Pogwisch, hr. Laurens Finsen, hr. Henrik Knudsen, væbner, og hr. Tue Gummesen

Givet i Herrens år 1416 på helligtrekongersdag