1416. 23. januar. Slagelse herredsting


Tingsvidne af Slagelse herredsting om trætte mellem hr. Evert Jacobsen og Niels Jensen Sosadel om gods i Slagelse herred.

Tekst efter A

Tekst

Allæ mæn thettæ breff se allær høræ Sændæ wi Mauens Hemmingssøn fouet j Slauelssæhæræth brothær Hæmmingh priær i Andwordscow Thorbørn Nielssøn prøst a[t] Wor Fruæ kirkæ j Slauelssæ Niælss Boossøn Pæthæ[r] Ørssløff Iæip Pætherssøn Clæmænt Ingorssøn bymæn j Slauelssæ helsnæ mæth guth / ♦

Wi gøræ tet allæ mæn kunnwt at wndær wor hærræs føthelssæ aar thusendæ firæ hundærth a tet sextendæ pa then thorsdaw næst æftær sancti Fabiani oc Sebastiani daw woræ skikæthæ foræ oss oc fleræ gothæ mæn pa Sla[u]ælssæ hærætz thing hærræ Æwærth Jæypssøn kællæræ j Roskildæ oc Niæls Jenssøn som kallæs Sosathæll oc hathæ een thræthæ them j mællom om gotz liggendæ j Gerleff j forscrifnæ hærærth / ♦

Niels Jenssøn Sosathæll sauthæ at Jæyp Kragæ hær Æwært z fathær hathæ skøth[1] hanum the sammæ gotz allær oc agræ[2] wndær taget pa tet sammæ hærætz thing / Hærræ Æwærth sathæ thær næy føræ at the woræ hanum aldræ skøthæ ♦

Tha loth hærræ Æwærth se[c] tell thingz oc tell et stokkæ witnæ som landsthings mæn sathæ at lands domær hathæ hanum for rætæ funnæth Tha wildæ Nis Jenssøn Sosathæll æy ladæ sec tell thingz mæth minnæ æn the tolff mæn skuldæ swæriæ oc the wildæ æy swæriæ wdæn tet woræ them foræ rætæ funnæth nwm the wildæ witnæ som the sænnæst for guth wæstæ ♦

Tet hørthæ wi oc sawæ oc witnæ mæth thessæ woræ opnæ breff [o]c woræ insiglæ foræ hængæ ♦

Gifæt daw oc aar oc stath som foræ ær scrifæt ♦

1. skøth] muligvis skoth, A. 2. allær oc agræ] (distraktions)fejl for allæ oc ængtæ el. lign. (i konc.)?; jf. 1416. 6. november.

Oversættelse

Vi, Mogens Hemmingsen, foged i Slagelse herred, broder Hemming, prior i Antvorskov, Torbjørn Nielsen, præst i Vor Frue kirke i Slagelse, Niels Bosen, Peder Ørslev, Jakob Pedersen og Klement Ingvarsen, bymænd i Slagelse, sender hilsen med Gud til alle mænd, der ser eller hører dette brev

Vi bekendtgør for alle mænd, at der i Vor Herres år 1416 på den torsdag lige efter Skt. Fabian og Sebastians dag fremstod for os og for flere gode mænd på Slagelse herredsting, hr. Evert Jakobsen, fuldmægtig i Roskilde, og Niels Jensen, som kaldes Sosadel. Og de havde en trætte mellem sig om gods, der ligger i Gerlev i det ovennævnte herred

Niels Jensen Sosadel sagde, at Jeppe Krage, hr. Everts fader, havde skødet ham samme gods uden undtagelse på det samme herredsting. Hr. Evert benægtede det og sagde, at det aldrig var skødet ham

Da overlod hr. Evert sin sag til tingets afgørelse og til et stokkevidne, hvori landstingsmændene sagde, at landsdommeren havde afgjort hans sag. Da ville Niels Jensen Sosadel ikke overlade sin sag til tingets afgørelse med mindre tolv mænd skulle sværge. Og de ville ikke sværge med mindre, at det blev dem pålagt af tinget, men de ville godt vidne, hvad de vidste var mest sandt for Gud

Det hørte vi og så og vidner med disse vore åbne brev og vore påhængte segl

Givet dag og år og sted, som før er sagt