1416. 15. februar. Brusk herredsting


Tingsvidne af Brusk herredsting om, at ni bønder og to bymænd for deres sjæles frelse skøder ejendom i Prædikerløkke i Harte sogn til sognepræsten i Kolding.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle men thette breff see eller høre læse helse wij Lasse Worke foget i Broskow heret Iohan Thomesøn ther ridder er Peder Bertelsøn i Tawlæhøgh ther prest er Hermen Yuersøn / Ebbe Galt oc Esge Bryningh ther wepner er Nisse Thamesøn Friis oc Torsten Kyd ther bønder er ewinneligh kerlighed meth gud ♦

Thet skal witherligt wære bothe the ther nw ære oc komme skulle at wij nerde haffue wæret hørt oc seeth swo som effther wor herres aar twsende aar fire hundrede aar a thet sextende aar aa then neste tingh daw effther sancti Valentinj dagh ther martir er innen fire stocke aa Broskow herres tingh thet xij beskeden gode men swo som er Villæ Petherssøn aff Hartæ Iens Pedersøn Per Ebbesøn oc Nisse Knudsøn i then sammested Ostred aff Stubdorp Iens Brun aff Bistop Hødrop[a] Per Hardbo aff Wiff Maghens i Stodorp oc Nisse Top i Dalby ther bønder er Iep Ieipsøn ther kalles Skade oc Nissæ Yuersøn ther kalles Ræff ther bymen ære i Koldinge thet the gaffue oc skøthe tiil fulde skøde met iaa oc viliæ tiil ewinnelige eye tiil sogne prestes bord i Koldinge alle then rettighed oc eyedom ther the hagde i Pridæker lycke huilken lycke liggende er i Hartæ sogn emellom Spidelsk lycke oc Koldinge bergh swo som er ager iord oc mose iord woth oc tyurth enctet wndentaget for theres sieles helsen oc theres weners siele ther døde ære oc end døø skulle ♦

Oc meth swo dant wilkor swo som riddere oc swene there vilkor stor meth then forsagde sogne prest oc theres opne breff wduiser

Til en ythermere stadfestelsæ tha haffue wij ware intzeglæ fore thette breff henge lade ♦

Giffuet oc screffuet aar oc dagh swo som fore er sagt ♦

a. Bistop Hødrop] Ifølge Danmarks Stednavne VIII 149 skal det muligvis forstås som Biscop Hødrop, "Bispens H.".

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.