1416. 29. april. Sjællands landsting


Tingsvidne af Sjællands landsting om hr. Evert Jakobsen Krages tilbagekøb af to gårde i Gerlev i Slagelse herred fra Jens Jensen Sosadel.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Johannes Gørsting justiciarius ac rector placiti generalis terre Selendie/ frater Petrus Nicholai abbas Ringstadensis Hartwicus Tralow de Iælinge/ Tedz Rosengard in Querkeby Johannes Erici de Nordorpp/ Welatus Kat de Meenstorp/ Johannes Olaui previsor claustri sanctimonialium in Gabenø armigeri et Johannes Bryn salutem in domino ♦

Noverint universi quod sub anno domini m°cdxvi° feria quarta proxima post dominicam Quasi modo geniti coram nobis predictis et aliis pluribus fidedignis predictum placitum visitantibus honorabilis vir dominus Effrardus Jacobi dictus Kraghe protunc officialis domini episcopi Roskildensis perpetuus vicarius ecclesie ejusdem propter hoc personaliter ibidem et pro eodem tempore constitutus bona infrascripta videlicet duas curias in Geerløff in Slauelseherrit quarum quidam unam inhabitat quidam Hemmingus Naber cui adjacent decem solidi terrarum in censu secundam vero quondam inhabitavit quidem Ascerus Litlæ cui adjacent sex solidi terrarum in censu a nobili viro Johanne Ienssøn dicto Sosathel de Winninge armigero pro tam et tanta summa pecunie in litteris patentibus[a] contenta sibi vel suis parentibus datis vel alio modo obtentis de et super impigneracione videlicet dictorum bonorum confectis legaliter redemit qui quidam Sosathel prescripta bona in parte et in toto cum omni jure suo quod[1] sibi predictis bonis conpetebat per se ipsum publice ei resignavit ita quod nulle littere predicta bona tangentes per quas dictus dominus Effrardus in dictis bonis vel in aliquibus dictorum bonorum †predictus† quovis modo poterit impediri per amplius sint alicujus vigoris vel momenti sed casse inutiles[2] et inanes ♦

In cujus rei testimonium sigilla nostra presentibus duximus apponenda ♦

Datum [anno] die et loco supradictis ♦

1. quod] ejus, A. 2. inutiles] invite, A.
a. litteris patentibus] er ikke bevaret, men se 1416. 18. november, Dipl. Dan. 5. rk. og 1417. 16. juni, Dipl. Dan. 5. rk.

Oversættelse

Jens Gyrstinge, landsdommer og forstander for Sjællands landsting, broder Peder Nielsen, abbed i Ringsted, Hartvig Tralow af Jellinge, Tetz Rosengård i Kværkeby, Jens Eriksen af Nordrup, Villads Kåd af Menstrup, Jens Olufsen, forstander for nonneklostret i Gavnø, væbnere, og Jens Bryn til alle der ser dette brev hilsen i Herren.

Alle skal vide, at i det Herrens år 1416 onsdag næst efter søndagen, hvor der synges Quasi modo geniti fremstod for os og flere andre troværdige mænd, som besøgte førnævnte ting, agtværdig mand, hr. Evert Jakobsen, kaldet Krage, da official hos hr. biskoppen af Roskilde, evig vikar ved sammes kirke, personligt af samme grund og til samme tid og tilbagekøbte lovligt nedennævnte gods, nemlig to gårde i Gerlev i Slagelse herred, hvoraf en bebos af en vis Hemming Naber, til hvilken der ligger ti ørtug skyldjord, mens den anden tidligere beboedes af en vis Asser Litle, til hvilken der ligger seks ørtug skyldjord, fra velbyrdig mand Jens Jensen kaldet Sosadel af Vindinge, væbner, for den sum penge, angivet i åbne breve, affattet herom og givet ham eller hans forældre eller opnået på anden måde, om og vedrørende pantsættelse, dvs. af det nævnte gods; denne Sosadel afstod selv personligt offentligt til ham (dvs. Evert Jakobsen) førnævnte gods delvist og helt med al den ret, der tilkom ham til førnævnte gods, således at ingen breve vedrørende førnævnte gods, ved hvilke nævnte hr. Evert kan anfægtes yderligere vedrørende nævnte gods eller i noget som helst af det nævnte gods på nogen som helst måde, skal have nogen som helst kraft eller betydning, men være kasserede, ubrugelige og værdiløse.

Til vidnesbyrd herom har vi ladet vore segl hænge ved dette brev.

Givet år, dag og sted som ovennævnt.