1416. 1. maj. København


De af kong Erik af Pommern løsladte lybske borgere yder garanti til de stæder, der har kautioneret for dem.

Tekst og arkivalske oplysninger efter Hanserec. l.l

Tekst

Wii Thideman Tzerntiin , Johan Colleman etc. bekennen unde betugen in dessen breve, dat uns de ersamen radessendebaden van der stede wegen, van Hamborch her Johan Lunenborch , her Hinrik van dem Berghe ; van Rostok Johan Otbrecht etc., gheborghet hebben van <dem> irluchtigesten hochgeborn fursten unde heren, Erike, koning van Dennemarken , unde van syme rade etc. A. B. C., alse de breff lut{v}t, den de ersamen van den steden dem heren koning dar up ghegheven hebben; welken breff wii beswaren hebben to holdende sunder arch. Ok so hebbe wii dessen ersamen vorscreven van de<n> steden to høgher bewaringhe gheantwerdet de breve der lovede, de wii dem heren koning bezeghelt hebben, unde wii willen de breve vortan holden in aller macht, unde dar nichtesnicht yeghen to seggende. Weret nu{v} zake, dat unser een efte meer nicht en helde, alse de vorscreven breff utwiset, so scole wii anderen und willen den steden vor de betalen dat ghelt, dar se vor loved hebben, vor ere vorborghede gud, dat vore uppe paschen vorborget was. Were ok, dat unser een efte meer lo{v}flos unde untru{v}welik worde, dat God affkere, so scole <wy> unde willen yeghen de vorgenanten stede unde noch teghen alle de yennen, dede de stede dar to teen willen, nenerleye rechtes, ghestlik edder werlik, noch nynerleye vrede edder vrychheyt yeghen se bruken, men se scholen ere truwelose menedere gherichtet werden. Weret nu, dat God vorbeden mote, dat den vorscreven steden efte yemant van erer wegene not were, desse vorvolghinghe, alse vor screven steyt, up uns to donde, so schole wii doch, efte wy mochten, zee edder <de> ere<n> nenerleye wiis beschedigen to nener tiid umme desser vorscreven zake willen. Alle desse vorscreven stucke sament unde en yewelk besunderghen love wy vorbenomeden borgere van Lubeke myt ener samenden hand vor uns <unde> vor unse erven, unde de samende hand vorvolghet myt allem rechte, den vorbenomeden sendebaden van den steden, hern Johanne Lu{v}nenborch etc., unde eren raden in den steden unde eren nakomelynghen, unde en yslik vor sik, myt upgerichteden vingeren stavedes edes to den hilgen geswaren up dessen breff, in guden truwen, sunder arch, alse vorscreven steyt, stede unde vast to holdende, sunder alle argelist unde hulperede, in nenerleye wiis tegen se wes to brukende. Tho tuchnisse der warheyt so hebbe <wy> vorbenomede alle, alze Tydeman Tzerntin, Johan Colleman etc., unse inghezeghelle myt willen unde mit witscop ghehenget vor dessen breff. Geven unde screven to Copenhaven na der bord Godes 1416 in sunte Walburgis dage.

Oversættelse

Vi Tideman Tzerntin, Johan Colleman etc. erkender og bevidner i dette brev, at de ærværdige rådsudsendinge Johan Lüneburg og Heinrich von Berg fra Hamburg, Johan Odbrecht fra Rostock etc. på vegne af stæderne har opnået kaution fra den strålende højbårne fyrste og herre, kong Erik af Danmark og hans råd etc. A.,B.,C., således som ordlyden er i det brev, som de ærværdige mænd har givet hr. kongen derpå. Dette brev har vi svoret at overholde uden svig. Og således har vi til yderligere sikkerhed overdraget disse ærværdige førskrevne mænd garantibrevet, som vi har beseglet for hr. kongen, og vi vil fremdeles overholde brevene og på ingen måde sige noget derimod. Hvis en eller flere af os ikke overholder det, som det førnævnte brev udviser, da skal og vil vi andre betale pengene for dem til stæderne - da de har stillet sikkerhed for disse penge – for deres som sikkerhed stillede gods, som blev stillet som sikkerhed ved påsketid. Sker det, at en eller flere af os handler lovløst og svigefuldt, hvilket Gud forbyde, så skal og vil vi hverken bruge gejstlig eller verdslig ret imod de førnævnte stæder og heller ikke mod alle dem, som stæderne vil inddrage, ej heller bruge nogen fred eller frihed mod dem, men de skal dømmes som troløse menedere. Sker det nu, hvad Gud forbyde, at det bliver nødvendigt for disse førnævnte stæder eller nogen på deres vegne at forfølge os, som førskrevet står, så skal vi, hvis vi kan, dog ikke på nogen måde eller på noget tidspunkt volde dem eller deres nogen skade på grund af denne sag. Alle disse førnævnte punkter, samlede og hver for sig lover vi førnævnte borgere i Lübeck med samlet hånd for os selv og vore arvinger – og den samlede hånd forfulgt med al ret – over for førnævnte sendebude fra stæderne, hr. Johan Lüneburg etc. og deres rådmænd i stæderne og deres efterkommere, og hver og en for sig, med en højtidelig ed, svoret ved helgenerne med udstrakte fingre på dette brev, i god tro, uden svig, som førskrevet står, at overholde fast og til stadighed uden svig og udflugter og på ingen måde bruge noget imod dem. Til vidnesbyrd om sandheden har vi alle førnævnte Tideman Tzeerntin, Johan Colleman etc. hængt vore segl for dette brev med vilje og vidende. Givet og skrevet i København 1416 efter Guds fødsel på Sankt Valborgs dag.