1416. 1. juni. Bølling herredsting


Tingsvidne af Bølling herredsting om ribekanniken Anders Broks tilbud til ridderen Jens Skram om at indløse noget gods i Borris sogn, som tilhører fru Adelheid, Lave Urnes enke. Anders Brok blev tilkendt at sekvestrere summen i fjerdingskirken og efter år og dag modtage godset som ejendom.

Tekst efter A

Tekst

Allæ thittæ bref se ællæ høræ løsæ hyelsæ wy . Jappæ Therchilson foweth pa Lwndenees . Jesse Hardbo foghet ij Byllinghæreth . Martin Nielson ij Stafningh . Jesse Nielson ij Dodbergh . Therchillus Jepson ij Leem prester æræ Jeppæ Nielson ij Dodbergh . Pæther Cristernson ij Skinberg . oc Jessæ Petherson Thræther . ewinlich meth Gwth . oc kungøreth allæ men at efter wars hærræ bird thwsindæ aar fyræhwndret pa thet sextandæ aar then mandac nest foræ Marcellini et Petri there dach woræ wy ynnæn fyræ stokkæ pa Bøllinghæretz thing hørthe oc sawæ at ther wort vpkraffd pa een hyetherlich manz wegnæ hærræ Anders Brok canich ij Ripæ eet fult thingz winnæ meth ottæ gothe men swosum wore Therchil Eliffson . Jesse Petherson . Pether Jenson . Knwt Ebbyson . Vlf Esgyson . Nissæ Petherson aff Berggaard . Jesse Nielson . oc Lasse Ebbyson / hwylkæ swa wintnæthæ pa thøre sanheed / at forde hærræ Anders Brok lood vpbywthe gwl . sølff oc ræthæ pænningh pa forde thing thry samfeldæ thing fore Walburgmis / thry fore mitsomer / oc thry thingh nest fore sanctæ Andreas dach / pa gotz som lygger ij Buris soghen som til hørær frwæ Alheyd hærræ Lawy Vrnys æffterleuer oc hennys børn / oc for hærræ Anders Brok ful bewisningh hawer forde gotz til sich atløsæ / hwilchet gotz hærræ Jens Skram ij wæræ hawer ther ridder eer / oc som han syger ij sith pandæ . Oc wrthæ forde hærræ Anders Brok til meelt at leggæ sinæ penningæ ij fyerthinghz kirki dak oc aar oc theræ efter at nydæ ygendom pa thet forde gotz . ♦

Gywet dak aar oc stath swm foor er sawft ♦

Til hwes winnæbirth worth yngsygel eer foor hend ♦

Oversættelse

Alle der ser dette brev eller hører det læse hilser vi Jeppe Terkilsen, foged på Lundenæs, Jesse Hardbo, foged i Bøllings herred, Martin Nielsen i Stavning, Jesse Nielsen i Dejbjerg, Terkil Jepsen i Lem, præster, Jeppe Nielsen i Dejbjerg, Peder Kristiernsen i Skindbjerg og Jesse Pedersen ”Thræther” evindelig med Gud og kundgør alle, at i 1416 efter vor Herres fødsel, mandag før Marcellinus og Peters dag, var vi inden for fire stokke på Bølling herredsting og hørte og så, at der på vegne af hæderlig mand, hr. Anders Brok, kannik i Ribe, blev forlangt et fuldt tingsvidne med otte gode mænd, som var Terkil Elivsen, Jesse Pedersen, Peder Jensen, Knud Ebbesen, Ulf Esgesen, Nisse Pedersen af Bjerggård,[A] Jesse Nielsen og Lasse Ebbesen, der vidnede således på deres sandhed, at førnævnte hr. Anders Brok lod opbyde guld, sølv og rede penge på førnævnte ting tre samfulde ting før Valborg messe, tre før midsommer og tre ting før sankt Andreas' dag for gods i Borris sogn, som tilhører fru Adelheid, hr. Lave Urnes enke, og hendes børn; og til bevis for, at førnævnte hr. Anders Brok har ret til at indløse førnævnte gods, som hr. Jens Skram, ridder, har i retmæssig besiddelse, og som han selv siger: i pant; og det blev tilkendt førnævnte hr. Anders Brok at indlægge sine penge i fjerdingskirken i år og dag og derefter have ejendomsret til det førnævnte gods.

Givet dag, år og sted som før er sagt.

Til vidnesbyrd om hvilket vort segl er vedhængt.

A. Det kan ikke afgøres om det er Bjerggård i Sønder Lem sogn, Bjerregård i Hanning sogn, eller Bjerregård i Stavning sogn..