1416. 18. august. Eutin


Reces fra Eutin.

Tekst efter Hanserec

Tekst

In Godes namen, amen.

Na Godes bort 1416 des dinxdages na assumpcionis Marie weren vorgaddert de sendeboden der stede, alse: van Lubeke her Jordan Plesszcowe unde Reynolt van Calven ; van dem Sunde her Johan Burowe ; van der Wismar her Gherd Belowe , mit den erbaren sendeboden des heren Romisschen koninges, alse de strenge her Cop van Selitze ridder, her Jost Rod secretarius unde mester Peter Wacker des vorscreven heren Romesschen koninges hofscryver, to Uthin in dem lande to Holsten, umme der sake unde handelinge willen twisschen dem heren koninge van Denemarken unde dem hertoghen van Sleszwiik to sprekende, alse van des antwordes weghen, dat de greve van Holsten wedder scriven scholde van sinem vedderen, hertogen Hinrike , also men dar van ghescheden was in sunte Laurencius daghe to Reynevelde.

1. Int erste spreken de stede to dem hertoghen van Sleszwiik unde sinem rade, so dat se to Reynevelde bi sinem vedderen ghewest unde eme berichtet, wo de stede ghescheden weren van dem heren koninge van Denemarken, so dat he aller sake bliven wolde bii twen heren unde ver steden etc.; dar up de stede nu dar ghekomen weren, umme to vorsokende unde to bearbeidende, eft <se> yenighe wise unde mate dar to vinden konden, de twydracht twisschen en unde dem heren koninge enwech to lecgende, dar se gherne hochliken dat beste to don wolden etc..

2. Item spreken se umme dat gud unde schip, dat den van Lubeke nu kortliken ghenomen is; dar yeghenwardich was Hans Persevale , de in dem sulven schepe mede was unde em dat sine ghenomen is etc..

3. Item sprak her Gherd Below umme de schepe, de den van der Wismer vor erem depe ghenomen worden.

4. Item antworden de sendeboden des heren Romisschen koninges vorscreven dem hertoghen breve, van unsem heren, dem Romisschen koninge, an em gesand, so dat he sik in vruntschop vlye na rade der stede mit dem heren koninge van Denemarken.

5. Item worden em breve gheantwordet vormiddels Gherardus dem Walen , de udghesand weren van dem hilghen concilio unde cardenalen van Lodowicus weghen etc..

6. Hir up alle enes daghes gheramet is to Plone nu en sonnavende negest komende, dar by komen sal greve Hinrik unde de hertoge vorscreven.

7. Hir werden ok to vorbodet de van Hamborg unde Luneborg, den dach to besendende; des men ens gheworden is van stunden an dar umme to scrivende, unde dat se dat nenerleye wiis umme des ghemeinen besten willen vorlecgen etc., unde dat se komen mit macht, eft des nod were, to Vlensborg to sendende to dem heren koninge.

8. Item sprak my mester Peter Wacker, de hofscriver des Romisschen koninges, van Glusinges wegene, so dat wy van der Wismer noch van der achte wegene stan in dem registere der cameren etc..

9. Item van her Bernd Langhedorpes weghen dat werf.

10. Item des mytwekens queme we tu Lubeke, do de klocke teyne sclůch, unde ghynghen vort up dat rath{uv}s unde brochten uns werf yn. Dar wart vort ghesproken umme de van Hamborch unde Lunenborch, dat ze dat nycht vorleden unde quemen n{uv} en vrydaghen tu Lubeke yn, mede up den dach tu bezendende tu Plone unde vortan tu Vlenzeborch tů deme heren konynghe, unde myt vuller macht, uft ze <a>n beyden zyden den steden horen willen lykes edder rechtes, dat ze dat nerghen mede vorlecghen.

11. Vortmer is my dat drappelken bevolen, dat ik j{uv} dar hoghen ane berychten schal, dat gy yo de juwen dar hebben by, n{uv} en vrydaghe to Lubeke betyden in der herberghe tu wezende unde vort mede den dach tu berydende tu Plone unde tu Vlenzeborch, unde ok, dat we wolden vort schykken enen rydenden boden tu Rostoke unde beden em dat t{uv}, dat ze dat nycht vorleden, ze bezanden den dach, edder dat de yenen, de gy dar zenden, ere macht mede brynghen.

Oversættelse

I Guds navn, amen.

I år 1416 efter Guds fødsel om tirsdagen efter Mariæ bebudelse var stædernes sendebude forsamlet, nemlig fra Lübeck hr. Jordan Pleskow og Reynold van Calven; fra Stralsund hr. Johan Burow; fra Wismar hr. Gerd Below, med den hr. Romerske konges hæderværdige sendebude, nemlig den strenge hr. Cop van Selitze, ridder, hr. Jost Rod, sekretær, og mester Peter Wacker, den førskrevne hr. Romerske konges hofskriver, i Eutin i landet Holsten, for at tale om sagen og forhandlingerne mellem hr. kongen af Danmark og hertugen af Slesvig, nemlig angående det svar, som greven af Holsten skulle skrive for sin brodersøn, hertug Henrik, sådan som det var aftalt, da man skiltes på Sankt Laurencius' dag i Reinfeld.

1. For det første sagde stæderne til hertugen af Slesvig og hans råd, at de havde været i Reinfeld hos hans onkel og havde fortalt ham, hvorledes stæderne var skiltes fra hr. kongen af Danmark med den aftale, at han i enhver henseende ville følge en retsafgørelse ved to herrer og fire stæder etc.; derpå var stæderne nu kommet derhen for at forsøge og at arbejde henimod, om de på nogen måde kunne finde ud af at bilægge tvisten mellem dem og hr. kongen, hvortil de gerne ville gøre deres allerbedste etc..

2. Ligeledes talte de om det gods og det skib, som nu for kort tid siden er blevet taget fra dem fra Lübeck; tilstede var Hans Persevale, som var med på det selvsamme skib, og som er blevet frataget det, som tilhører ham etc..

3. Ligeledes talte hr. Gerd Below om de skibe, som var blevet taget fra dem fra Wismar uden for deres havn.

4. Ligeledes overdrog den førskrevne hr. Romerske konges sendebude breve til hertugen, sendt til ham fra vor herre, den Romerske konge, at han skulle forsone sig i venskab med hr. kongen af Danmark efter stædernes råd.

5. Ligeledes fik han med hjælp fra Gerhard dem Walen overdraget breve, som var udsendt fra det hellige koncil og kardinalerne på vegne af pfalzgreve Ludwig etc..

6. Herpå er der blevet fastsat et møde i Plön nu på den næstkommende lørdag, hvortil grev Heinrich og den førskrevne hertug skal komme.

7. I den forbindelse vil også de fra Hamburg og de fra Lüneburg blive opfordret til at sende deres sendebude til mødet; man er blevet enig om straks at skrive om det, og at de på ingen måde vil udskyde det for det fælles bedstes skyld etc., og at de kommer med fuldmagt, så de kan give møde hos kongen i Flensborg, hvis det bliver nødvendigt.

8. Ligeledes talte min mester Peter Wacker, den Romerske konges hofskriver, på Glusings vegne, at vi fra Wismar på grund af akten endnu står i retskammerets register etc..

9. Ligeledes ærindet på vegne af hr. Bernd Langendorf.

10. Ligeledes om onsdagen kom vi til Lübeck, da klokken slog ti, og fortsatte hen til rådhuset og frembragte vort budskab. Der taltes ydermere om dem fra Hamburg og Lüneburg, at de ikke var imod det, og de kom nu om fredagen ind i Lübeck for også at sende sendebude til Plön og desuden til Flensborg til hr. kongen, og med fuldmagt: hvis de på begge sider vil følge stæderne til forsoning eller ret, skal de på ingen måde udskyde det.

11. Ligeledes er det udtrykkeligt blevet befalet mig, at jeg skal fortælle jer meget om, at I helt bestemt skal have jeres sendebude derhen, nu på fredag i Lübeck i tide i herberget, og desuden skal de ride til mødet i Plön og til Flensborg, og også at vi ville sende et ridende sendebud til Rostock og meddele dem ved sendebudet, at de ikke undlod at besende mødet, eller at de, som I sender derhen, undlader at bringe jeres fuldmagt med.