1416. 1. september. Flensborg


Kong Erik 7. af Pommern udsteder frelsebrev for Gudmund Arvidsson for tjenester gjort for riget, kong Erik selv, dronning Filippa og Eriks fætter og designerede efterfølger Bugislav. Således skal Gudmund Arvidssons fædrene og mødrene arvegods såvel som skattefrit gods, han måtte have købt, være frelst; dog må han selv og hans arvinger ikke sælge dette gods, således at kronen mister sin tjeneste deraf, og han og hans arvinger må ikke erhverve bondegods, således at kronen mister sin indtægt heraf.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Erik meth gudz nathe Danmarks Sweriges Norges . Wendes oc Godes koning oc hertugh j Pommeren helse alle mæn som thette breff . see æller høre kerlighe meth gudh oc wor nathe oc kungøre at for troscap oc thieniste . som thenne breffuisere Gudhmund Arwidsson righet oc oss her till giort hauer oc oss och wore . kære hwsfrwæ . drotning Philippe etc. oc wor fadherbrothers hertugh Buggisslaffs aff Pomeren ækte son / vm wy jcke . siælffue barn effter oss lade her effter trolighe gøre scall . swa lenge han leffuer badhe jnnen landz oc vden hwor wy thet aff hanom haue wele / ♦

Tha vnne wy och giffue hanom oc hans ækte affkomme till ewich tiidh frihet oc frælse . vppa hans fætherne oc møtherne och vm han noget gotz køpt hauer som frælst war till foren meth swadant schiell at han . och hans ækte affkomme scule jcke affhende eller selie thet gotz fra kronen swa at kronen oc koningen mister syn thieniste . ther aff ♦ Oc scall han . æller hans ækte affkomme enkte bonde gotz køpe æller ærwe vnder sich swa at kronen mister syn scat oc anner . retzle ther aff / ♦

Thy forbyuthe wy . alle foghetæ oc æmbetzmen oc alle andre . ee hwa the hælst ære forde Gudhmund Arwidsson æller hans ækte affkomme her vdj athindre æller wforrætte vnder wor wrethe oc koningxlighe hæffnd . ♦

Datum Flensborch anno domini mcdxvjo . die beati Egidii abbatis nostro sub secreto presentibus appenso ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.