1416. 1. september. Flensborg


Kong Erik 7. af Pommern udsteder frelsebrev for Erik Djäken for tjenester gjort for riget, kong Erik selv, dronning Filippa og Eriks fætter og designerede efterfølger Bugislav. Således skal Erik Djäkens fædrene og mødrene arvegods såvel som skattefrit gods, han måtte have købt, være frelst; dog må han selv og hans arvinger ikke sælge dette gods, således at kronen mister sin tjeneste deraf, og han og hans arvinger må ikke erhverve bondegods, således at kronen mister sin indtægt heraf.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer.

Tekst

Wy Erik meth gudz nathe Danmarks Sweriges Noriges Vendes oc Godes koningh oc hertugh i Pomeren helse alle men som thette breff see æller høre kerlighe meth gudh oc wor nathe oc kungøre wy at fore troscap oc thieniste som thenne brefførere Eric Diækn riget oc oss her till giort hauer oc oss oc wore kære husfrue drotningh Philippe etc. oc wor fatherbrothers hertugh Buggislafs aff Pomeren ækte søn / vm wy ike syelue barn eftir oss lade her æpter trolighæ gøre scal suo lenge han lefuer bothe innen landz oc vden wor wy thet aff hanom haue wele ♦

Tha vnne wi hanom oc gifue oc hans ækte affkøme till ewigh tiidh friheed oc frelse vpa hans fætherne oc møtherne / oc vm han noget gotz køpt hauer som frelst war tilforen meth suodant skell at han oc hans ækte afkøme scule icke afhende æller sælie thet gotz fra kronen suo at kronen oc koningen mister syn thiæneste ther aff ♦ Ok skal han æller <hans>[1] ækte afkøme enge bonde gotz køpe æller ærfve suo at kronen mister syn scat oc anner retzle aff thet gotz ♦

Thy forbywthe wy alle foghede oc æmbitzmen oc alle andre e hwo the ære førnemfde Eric Diækn æller hans ækte afkøme her vdi at hindre eller vforræte vnder wor wrethe oc koninghlige hefndh ♦

Datum Flensborgh anno domini millesimoquadragentesimosextodecimo ipso die beati Egidii abbatis nostro sub secreto ♦

1. <hans>] mangler.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.