1416. 12. september. Flensborg


Kong Erik 7. af Pommern udsteder frelsebrev for Iver Fallesen (Staverskov) for tjeneste af riget, kong Erik selv, dronning Filippa og Eriks fætter og designerede efterfølger Bugislav. Således skal Ivar Falsens fædrene og mødrene arvegods såvel som frelst gods, han måtte have købt, være frelst; dog må han selv og hans arvinger ikke sælge dette gods, således at kronen mister sin tjeneste deraf, og han og hans arvinger må ikke erhverve bondegods, således at kronen mister sin indtægt heraf.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer.

Tekst

Wy Erik meth gudhs nathæ Danmarcs Swerigis Norgis Wendis oc Godis konung oc hertugh i Pomeren helsa alle the som thette wort breff høre æller see kerlicæ meth gudh oc wor nathe oc kungøre at for troscap oc thien[ist...][1] breffuisere oss ælschelich Yw[æ]r Fallæs[s]ø[n ri]ghet[2] oc oss her till trolighe giort hauer oc righet oc os oc [...][3] [drot]ning[4] Philippe etcetera oc wor fatherbr[...]laffs[5] æchte søn aff Pomeren om wy ickæ s[...][6] lade her æpter trolighæ gøre schal [...][7] [l]euer[8]

Tha haue wy vnt oc giuæ han[om][9] [...][10] [fr]ælssæ[11] som andre wore riddere o[c][12] [...][13] [n]ywthæ[14] i Iwtland vppa hans gordh [M...][15] [han]s[16] tilliggilsse bothe i wot oc i t[h...]gger[17] oc aff alder tilligheth hauer / ti[il ...][18]

[...][19] [wy][20] alle wore fog[hede][21] [...][22] [an]dre[23] ee hwo the hælst ære [f...][24] ] vnder wor [wr...][25]

[...][26] Flensborgis anno domini [...][27] sabbato infra [...][28] nostro sub secreto presentibus [...][29]

1. thien[ist...]] usikker læsning, A; tieneste som thenne, Aa. 2. Yw[æ]r Fallæs[s]ø[n ri]ghet] usikker læsning, A. 3. [...]] wor kiere husfru, Aa. 4. [drot]ning] dr suppleret; ot usikker læsning, A. 5. fatherbr[...]laffs] faderbroders hertugh Buggislaffs, Aa. 6. s[...]] sielue barn effter os, Aa. 7. [...]] so [l]e[n]gi hand, Aa; l suppleret; n usikker læsning. 8. [l]euer] suppleret. 9. han[om]] usikker læsning, A. 10. [...]] sodan frihed och, Aa. 11. [fr]ælssæ] usikker læsning, A. 12. o[c]] usikker læsning, A. 13. [...]] suenne haffue och, Aa. 14. [n]ywthæ] usikker læsning, A. 15. [M...]] usikker læsning, A; Mestede med alle, Aa. 16. [han]s] ha suppleret; n usikker læsning, A. 17. t[h...]gger] usikker læsning, A; thiwrth som ther nw tylligger, Aa. 18. ti[il ...]] suppleret; tyl euighe tide, Aa. 19. [...]] Och forbiude, Aa. 20. [wy]] usikker læsning, A. 21. fog[hede]] h usikker læsning; ede suppleret, A. 22. [...]] och embitzmendh och alle, Aa. 23. [an]dre] suppleret, A. 24. [f...]] usikker læsning, A; forde Iwer Falsøn here vdi adhindere, Aa. 25. [wr...]] usikker læsning, A; wrede och koninglige heffndh, Aa. 26. [...]] Datum, Aa. 27. [...]] millesimoquadringentesimosextodecimo, Aa. 28. [...]] octavas nativitatis beate Marie virginis, Aa. 29. [...]] apposito in pendenti, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.