1416. 8. november. Roskilde


Overenskomst indgået mellem på den ene side kong Erik 7. af Pommern og Danmarks, Sveriges og Norges rigsråd og på den anden side domkapitlet i Roskilde, at København på begge parters vegne skal overdrages en biskop i rigets råd, indtil den nye biskop af Roskilde bliver indviet. Inden næste kyndelmisse eller senest seks uger efter, at den nye biskop har tiltrådt sit embede, skal et nævn af seks gejstlige og seks verdslige afsige kendelse, om København skal tilhøre kronen eller biskoppen.

Tekst efter A.

Tekst

I gutz naffn amen ♦

Thettæ æræ the deythingen som wi Eric meth guds nathæ Danmarks Swerigis Norgis Wendis oc Godis koning oc hertugh j Pomeren mæth wort raths samthycke aff Danmark Swerige oc Norge som tha nærwerende ware haue talit oc deythingit meth hederlicht capittel i Roskilde oc the meth oss om then ræticheet oc tiltaal som wi mene athaue til Køpendehaffn vppa kronene wegnæ i Danmark oc capittel i Roskilde mene at biscop i Roskilde hauer vppa kirkene oc biscopsdomens wegnæ ♦

Oc ære ther om swo ouer enæ worthnæ som her æpter følger ♦

Fførst oc fræmmerst at her Cristiern prowest j Roskilde meth forde capittels wiliæ oc raeth hauer oss intaghit meth sich til Kopendehaffne hws i same tro som hanom biscop Pæther aff Roskilde hwes siæl gudh haue i hans leuende liiff oc capittel i Roskilde sidhen æpter hans døth thet vppa kirkens oc biscopsdomes wegnæ i Roskilde befalit oc tiltroot haue i swa made at wi oc forde prowest Cristiern schule thet forde slot framdelis antworde befale oc tiltroo . pa beggis wore weghnæ i goeth tro . en biscop aff righens raeth som oss bothe thycker i swa made som her æpter følgher ♦

Swasom ær at then forde biscop schal thet forde slot meth sin tilliggilsse haue holde oc beware vppa begges wore weghnæ swo lenge til capittel i Roskilde wæliær sich en biscop hwilken som oss . tha schal forwaring gøre meth sich oc capittell i Roskilde æffther righens raths raeth at han schal stedhe oss til rætæ oc æy holde æller wæriæ oss fore meth vræte thet forde slot om thet worder oss laghlighe æpter lands lagh meth rætæ tilfunnit oc tildømpt ♦

Fframdelis schal forde biscop som wi bothæ befale thet forde slot i goth tro som fore ær saght . haue holde oc beware pa beggis wore weghnæ swo lenge til then forde koren biscop i Roskilde wordher stathfæst og wigdh tha schal han ater pa . thet ny meth siit capittel gøre oss oc fornyæ then forwaring som forescreuit staar vm forde wor ræthichet oc tiltaal som wi mene athaue til Kopendehaffn vppa kronene weghnæ oc han mener athaue vppa biscopsdomens weghnæ

Oc swo framdelis schal then forde biscop som wi ther til troet haue thet forde slot haue holde oc beware swo lenge til thet wordher funnet oc dømpt eller oss til pa kronene weghnæ eller then forde biscop i Roskilde til . pa kirkene weghnæ aff righens raeth swo som ær først ærkebiscopen i Lund . oc sithen andre fæm biscope oc prelate aff righens raeth . som biscop aff Roskilde tha ther til næffner vppa kirkens weghnæ oc hær Axel Pætherssøn riddere oc aff andre fæm riddere oc swenæ aff righens raeth som wi tha ther til næffnæ vppa koningxdømens weghnæ ♦

Oc then ræt schal finnæs oc framsighes oc gange innæn thette oc kyndelmyssæ nw næst kommer vm forde koren biscop i Roskilde hær forinnæn rætælighe stadhfæst oc wigdh wordher ♦

Oc skal her vdi ængen toffring meth foracht æller wiliæ pa noger wor sidhæ gøres ♦

Item ware thet swo . at forde biscop i Roskilde innæn thenne forscreffne tiidh kyndelmyssæ æy stadhfæst oc wigdh worder / som fore ær saght tha schal then forscreffne ræt fynnes oc framsighes oc gange innæn sex vgher æffter thet at han mæchtigh wordher i siit forscreffne biscopsdome aff Roskilde ther aff vpathbære oc vthathgiue oc her schal ængen længer tøffring vdi ware pa nogher sithæ vden alt arght ♦

Oc hær for innæn schule hwerken wy forde koning Erik æller forde prowest Cristiern thet forde slot igen kreffue eller aname aff forde biscop som wy bothæ thet befale oc tiltro . ♦

Item nar then forde ræt som forscreuit staar funnæn oc fræmsagd worther innæn then tiidh[1] som fore ær saght aff forde righens raeth som then ræt sighe schule som forescreuit staar swo at thet forde slot meth thæs tilliggilsse eller[2] worther oss vppa kronene weghnæ eller forde biscop i Roskilde pa biscopsdomens wegnæ tilfunnet oc tildømpt rætælighe som fore ær saght tha wele oc schule wi forde koning Erik gensten aff then forde biscop som wi tiltroet oc befalet haue thet forde slot meth sin tilliggilsse vppa wore weghnæ all then macht tro oc slotz befaling meth thæs tilliggilsse igen kalle oc igen taghe oc so genst forde prowest Cristiern thet forde slot meth syn tilliggilsse igen fran oss ffaa . oc vpantwordhæ j swo goth tro . som wy thet anamet haue aff forde prowest Cristiern vden alt arght hielperedhæ oc lenger tøffring oc som forde prowest oc capittel i Roskilde oss ther til trodhe j swo made som forscreuit staar og sithen schal forde prowest Cristiern thet forde slot meth sin tilliggilsse genest then forde biscop i Roskilde fran sich antworde oc vplathe j swo gothe tro . som thet hanom antwordit war ♦

Ær thet tha swo . at thet forde slot meth sin tilliggilsse ær oss oc kronen tildømpt oc tilfunnet som fore ær saght tha schal then forde biscop i Roskilde thet slot meth sin tilliggilsse friit oc vmbeworit vden alt arght hielperede æller lenger tøffring . fran sich antworde oc vplathe oss eller wore kære husfrwe Philippe oc firæ aff wort raeth hwem wy æller hwn ther tilsættæ vppa kronene weghnæ om wi hær forinnen aff gaa thet gudh forbywthæ / ♦

Ær thet oc swo at thet forde slot meth sin tilliggilsse ær tha forde biscop i Roskilde tilfunnet oc tildømpt som fore ær saght tha schal thet forde slot meth sin tilliggilsse friit oc vmbeworit bliue ligge oc tilhøre til kirken oc biscopsdømet j Roskilde . vhindret aff oss æller aff noger anner vppa wore weghnæ

Item skeer thet oc swo . at forde prowest Cristiern her forinnæn døer tha schal forde capittel j Roskilde fulmacht haue en annæn aff capittel j hans stæth atsættæ oc fulmæchtigh atgøre j alle made som forscreffne prowest Cristiern tilforn war ♦

Item scher thet oc swo . at then forde biscop som thette forde slott antwordes her forinnæn døer tha schule wy forde koning Eric oc prowest Cristiern . fulmacht haue en annæn biscop aff wort raeth som wi bothe ther til kesæ i then stæth atsættæ meth lighe macht som then annæn tilforn haffde ♦

Item ee hwat som forde ærkebiscop aff Lund . her Axel Pætherssøn meth forscreffne righens raeth som ther til wordhe næffnde æpter thy som forescreuit staar om thette forde slot oc thæs tilliggilsse døme oc fore en ræt landræt sighæ thet schal bliue ræt vden noghers woris gensighelsse vppa bothæ sither ♦

Item vthouer thesse forscreffne deythingen oc artikele som deythingede ære mellom oss forscreffne koning Eric oc prowest Cristiern oc capittel j Roskilde ther haue nærwerende hoess warit hedherleghe fædhre meth gudh oc wælborne mæn sosom ær ærkebiscop Pæther aff Lund ærkebiscop Jens aff Vpsale biscop Jeyp aff Osslo biscop Pæther aff Ripæ biscop Naffno aff Westraaross / biscop Aslac aff Berghen oc prowest Anbiørn aff Berghen / hær Pritbiern van Podbosch / her Anders Jeypssøn / her Axel Pætherssøn her Ændrit Ærlendssøn aff Lossnø / her Erik Nielssøn oc her Benedictus Pogwisk riddere ♦

Oc til mere witerlicheeth oc wissen vm alle thesse forscreffne stycke ath alle stycke schule swo holdes oc fulkommes j alle made æpter thy som forscreuit star tha lathe wi forde koning Eric och wi prouest Cristiern oc capittel i Roskilde forde wore jnsighle henge fore thette breff ♦

Oc ære thelighe tw breff oc scriffter som ordh fran ordh alt ens lude vm thesse forscreffne stycke oc artikele giorde ♦

Thet ena breff oc scrifft beholde wy forscreffne koning Erik vppa wore oc koningxdømens weghnæ oc thet annit breff oc scrifft wy forscreffne prowest Cristiern oc capittel j Roskilde vppa kirkens oc biscopsdømens weghnæ j Roskilde / vm thesse forscreffne stycke ♦

Datum Roskildis anno domini mocdoxvio dominica proxima ante festum beati Martini episcopi et confessoris ♦

1. tiidh] Tilføjet over linjen, A. 2. eller] Tilføjet over linjen, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.