1416. 13. november. København


Jens (Andersen Lodehat), udvalgt biskop i Roskilde, lover kong Erik 7. af Pommern at holde den aftale om København, som er indgået mellem kongen og Roskilde domkapitel 8. november 1416.

Tekst efter A.

Tekst

Ffor allom mannom som thettæ breff see eller høre læses bekenne wy Jenis meth gudz nathe electus j Roskilde [at] æffter thet at wor nathughe herre koning Erik meth gudz nathe Danmarks Sweriges Norges Wendes oc Godes koning oc hertugh j Pommeren deythinget oc ouer enæ ær wordhen meth hedherlich prowest ok capittell j Roskilde vm Køpendehaffns hws meth thes tilliggelse / huilke deythingen wy siælffue ouer wore / føre æn wy till Roskilde kyrke keesde wordhe / tha stadhfæste wy meth thette wort opne breff then samme deythingen j alle synæ punctæ ok articlæ oc loffue ok jætte forscreffne wor nadhughe herre koning Erik etcetera forscreffne deythingen atholde stadugh fast ok wbrødelich vden alt archt widh wor sanninde oc godhe tro ♦

Oc thes till mere wissen og sanninden oc høghre bewaringe hænge wy wort jncigle meth wiliæ ok witscap ffor thette breff som giffuit ær j Køpendehaffn aar effter wors herre byrdh thusende fyre hwndreth vppa thet sextende vppa sancti Briccii dagh som biscop ok confessor war ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.