1416..


Peder Torstensen Beyer afstår til Antvorskov kloster al sin ret i en gård i Førslev med et halvt bol jord, som hans moder Maren, enke efter Torsten Kare, tidligere havde skænket klostret.

Tekst efter reg.

Tekst

Per Torstennssen Beyere , giffuer, stadfester och affhennder till closter, ald sinn rettighedt vdj enn gaardt j Førløff, med dess tilligende ɉ boell jordt, huilchen forne gaard hanns moder Marine Karis for nogenn tiid sidenn gaff till closter, ♦

Anno 1416 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.