[Omkring 1416 og senere]..


Syv breve om Katrine Jenskones gård i Ribe.

Tekst efter reg.

Tekst

Item eth panthebreff att Kathryn Jenskone haffuer panthesatt her Jens Persøn canik hennes gardt for xl marck som strecker seg aff Grønergade och till Normantz gade[1] vdj syn lenghe (= DD [før 1416. 21. september], nr. 14160921001) ♦

Item eth skiødebreff att forne Kathryne siden haffuer soldt[2] och skiøtt forne her Jens Persøn same gaardt ♦

Item hennes datthers Alike Erlandz fuldbyrdt och samtycke mett twinne breffue paa thet panth oc skiøde som hennes moder hagde giordt forne her Jens Persøn (det ene af disse er vist DD 1416. 21. sep., nr.14160921002)♦

Item eth breff att Pouell Tyman hennes broder, oc forne Alike Erlands haffde wntt forne Karen Jenskone att panthe sæle och affhende same gardt hwem <hwn>[3] wille ♦

Item biscop Peders breff att forne Karen Jenskone hagde lofflig bewyst att forne gardt war lofflig laffboden ♦

Item eth papyrs breff att hwn selff fyrst oc siden hennes broder Pouell Tideman hagde lofflig laffboden forne gardt ♦

Item Jahan Erlandsøns skiøde paa en steenhus och jordt och nyyboder som hans oldemoder hagde tillforne skiøtt her Jens Persøn mett jordens lenge och brede weth bode gader ♦

1. Normantz gade] Understreget, reg. 2. soldt] d rettet fra t, reg. 3. <hwn>] Mangler, reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.