1417. 19. februar.


Kong Erik 7. af Pommern erklærer at have modtaget Københavns slot og by af biskop Jens af Roskilde efter den foreløbige kendelse af seks biskopper og prælater og seks riddere og rigsråder, indtil en endelig dom efter landets lov fældes ved mikkelsdag i København af 12 rigsråder.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Erik aff gutz nathæ Danmarcs Sweriges Norges Wendes oc Godes koning oc hertugh i Pomeren helse alle mæn som thettæ breff see eller høre læsæ ewinnelicæ meth wor herre ♦

Ok kungøre wi alle mæn at wi kænnis meth thettæ wort opnæ breff / at wi Køpmannehaffns hws oc byy i ware wære haue fangit aff hetherlich father biscop Jens aff Roskildæ meth hans capittels raeth oc wilghæ / swasom thet war oss tildø[m]bd aff siex biscope ok prelate ok aff siex riddere aff righens raeth / j swa dane made at wi scule thet haue i wære swa lenge til thet wynnes os aff meth rættæ efter landzlagh / ♦

Item scule oc wele wi forde koning Erik / oc biscop Jens vm Mychelsmøsse nu nest kommer sammen komme i Købmannehafn meth beggis ware alle tiltale rættichet oc bewisning oc bliwes ther weth rættæ weth thesse tolff aff righens raeth som her effter screffnæ staa ♦

Først hetherlicæ fathre meth gudh oc herre / Pether ærkiæbiscop i Lund / Jens i Othensiø / Boo i Arws / Pether i Ripe / Pether i Wendelsysel / oc Laghe aff Wiborgh / biscope / oc welborne mæn oc herre . Jens Dwe Predbern aff Podbusch / Axel Pethersøn / Erik Krummedighe / Erik Nielssøn oc Iwen Bryskæ riddere / hwilke forde tolff wi forde koning Erik scule sammen komme til forde stadh Køpmannehafn . i swa dane made at the forde tolff scule os meth rættæ effter landzlagh atskilghe / oc ræt vm sighe effter bæggis ware alle tilltale rætticheet oc bewisning vm forde Køpmannehafns hws oc byy meth theres tilliggelse som ther aff rættæ bør til at ligge jnnen kyndelmøsse som ther næst efter følgher / ♦

Oc hwilken ware the forscreffne tolff rættichet oc eghendom tha til finne oc døme til forde Køpmannehaffns hws oc byy oc tilliggelse som forescreuet staar . han scal thet beholde oc haue til ewinnelicæ æghe / ♦

Er thet tha swa at forde Køpmannehafns hws oc byy . oc tilliggelse som forescreuet staar oss æller ware effterkommere koninge i Danmarc pa righens weghne Danmarcx finnes oc dømes till aff the tolff som forescreuet ær tha scule wi oc wore effterkommere koninge i Danmarc thet haue oc beholde til kronen i Danmarc til ewinnelicæ eghe vden noghers gensigelse ♦

Er thet oc tha swa / at the forde tolff finne oc døme som forescreuet ær / forescriffne biscop Jens eller hans effterkommere biscope i Roskilde forde Køpmannehafns hws oc byy . ok tilliggelse som forescreuet ær till / pa hans kirkens weghne / tha scal han oc hans effterkommere biscope i Roskilde thet haue oc beholde . vppa hans kirkens weghnæ til ewinnelicæ æghe vden noghærs gensigelse / ♦

Ok scule oc wele wi forde koning Erik æller wore effterkommere . vm wi her forinnen aff gaa thet gudh forbiwthæ æller hwa forde Køpmannehaffns hws oc byy oc tilliggelse som foreschreuet ær tha i wæræ aff oss hauer vden noger hinder æller længer[1] tøffring tha genisten forde Køpmannehaffns hws oc byy oc tilliggelse som forescreuet ær friit oc vmbewarit / igen andwordhe forde biscop Jens . æller hans effterkommere . biscope i Roskilde vm thet worther hanom tilfunnet oc til dømbd meth rættæ effter landzlagh som forescreuet staar /. ♦

Item scal then ræt fynnes oc fræmsighes aff thesse tolff som forescreuet staar / jnnen then forescreffne tiid kyndelmøsse / vden noger tøffring æller gensighelse / ♦

Ware thet swa at noger aff thesse forescreffne tolff døeth bleue her forjnnen æller siwgh / æller j lofflicht hinder eller forfall / tha ware / tha scule wi bothæ taghe een beschethen[2] dandeman j then stadh igen aff then samme staet som han wor æller ær / ther døther siwgher æller i lofflicht hinder eller forfall ær /. ♦

Alle thesse forscreffnæ stycke oc articlæ oc hwert serdeles stathugæ oc fastæ at holde wilkore wi oss oc wore effterkommere pa wor gothæ troo / effter wor ytherstæ formughe / ♦

Ok till mere wisse oc bewaring / tha lade wi hængæ wort secretum fore thettæ breff meth wort raetz jncigle till widnesbyrth / som her effter screffnæ sta / swasom ær /. hetherlicæ fathræ meth gudh oc hærræ Jens ærkiæbiscop i Vpsale / Jechop i Oslo / Aslac i Berghen . Naffnæ i Westræarus / oc Magnes i Abo biscope / Nyels abbet i Soræ / Andbiørn prowest i Berghen / oc welbornæ mæn Andhers Jechopsøn wor hoffmæster / Waldemar Bydelsbagh Swen Stwre Cristiern Nyelssøn / Niels Gøstafsøn / Endrid Erlandssøn aff Lossnø / Aghe Laxman / Benedictus Poggewisch / oc Axel Anderssøn / riddere / Jens Laurenssøn oc Steen Basse aff wapn / ♦

Giuet aar effter gudz byyrdh thwsende fiiræhwndrethæ vppa thet søttende / fredaghen næst fore sanctæ Pethers dagh in cathedra ♦

1. længer] Med, som det synes, overflødig re-forkortelse efter g, A. 2. beschethen] Herefter slettet man, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.