1417. 17. april. København


Hansekøbmændenes klage over vanrøgt af deres privilegier i Skåne.

Tekst og arkivalske oplysninger efter Hanserec

Tekst

1. To dem ersten so werden vorbuwet de vitten der stede, und de vitten werden vormynret und erer borger erde, de se van juwen gnaden hebbet, und komet nicht to erer bewisinghe na lude des privilegii.

2. Item so wert dem copmanne vorhoget, dat men schal gheven van islikem wantsnidere mer, wan dat privilegium inneholt, wente dat holt inne 1 ß grote und nicht mer. Des gelikes schut ok den knokenhoweren und den amptluden de buten den vitten wonen.

3. Vortmer so werden de schuten und de visschere, de men 1 ß grote scholden gheven, hoger vorplichtet, wan dat privilegium innehold.

4. Vortmer hold dat privilegium inne, dat men van islikem wagene schal gheven 8 grote und nicht mer, de doch also vele mer geven moten.

5. Vortmer hold dat privilegium, dat men schepen schal bord over bord, dar dem copmanne grot overstal ane geschen is, so dat de copman gheven mod halven toln; isset dat he des nicht en deit, so schal dat gud vorbroken wesen; dat men doch wol don mod na inholde des privilegii.

6. Vortmer van den pramen und luchtesch{ue}ten wert ok nicht geholden, alse dat privilegium uthwiset.

7. Vortmer nach dem privilegio so schal de bundenmarket wesen uppe der Sundesschen vitten; dat wert also nicht geholden.

8. Vortmer wert de copman sere beswaret in erem toln, so dat se mer tollen moten, wan dat privilegium innehold, sundergen vor kisten und matten, dat dat privilegium nicht innehold.

9. Vortmer wan en wagen ummestortet mit gude uppe der erden, dat willet juwer gnaden voghede vorboret hebben. Hir umme bidde wii juwe gnade, dat gi dat unbilde affkeren.

10. Vortmer wan de copman en schaep, honre edde<r> gense uth den henden <don> up de erden, dat se kopen willen, dat willen de voghede ok vorboret hebben.

11. Vortmer bidde wii, dat juwe gnade affkere, <de> vorkopers perde, ve unde hering to kopende, dat buten der vitten schut, dat unredeliken togheit.

12. Vortmer umme de karinen bidde wii, dat juwe vogede dat affdon, nicht to hebbende, oft id juwen gnaden behegelik sy, wente dat dem copmanne groten schaden deit.

13. Vortmer weret, dat en man aflivich, so dat he unsinnich eder dorde worde, und de man hedde gud in juwen dren riken, dat menet juwer gnaden voghede, dat gud schulle vorvaren wesen. Wii bidden, dat gi dat juwe voghede holden laten, alse dat van oldinges ene wonheit is unde dat privilegium juwer vorvaren innehold.

14. Vortmer de coplude, de hir vorstervet uthe der hense, dar wil de voget van 3 Schonessche mark van sinem gude, welk ok is tegen dat privilegium.

15. Vortmer heft dat privilegium inne, oft men wene schuldigen wolde umme tichte, dat schal men don vor sinem Dutschen voghede, und dar sch{ue}t wedderstalt ane etc..

16. Vortmer umme de perde, de de copman coft to Schone, wan de copman schepen wil van dem lande, so moten se geven boven gewontliken toln, wes de voget van en hebben wil. Wor umme bidde wii, dat juwe gnade dat holden wolde na older wonheit und na dem privilegio.

17. Vortmer we voget is van juwer gnade wegene, de wil, wen de geleidet, dat sii wor vor dat id sii, de schal so wol geleidet wesen uppe den vitten, alse upper Denschen erden; dat ok is tegen dat privilegium und dem copmanne to grotem vorvanghe etc..

Oversættelse

1. For det første bliver der bygget på stædernes fed, og feddene og borgernes jord, som de har fra jeres nåde, formindskes; og det er ikke kommet til indføring i jorden efter privilegiets ordlyd.

2. Ligeledes er (afgiften) blevet forhøjet for Købmanden, så at man skal give mere af enhver klædetilskærer, end privilegiet indeholder, idet det indeholder 1 skilling grot og ikke mere. Det samme sker også for slagterne og embedsmændene, som bor uden for feddene.

3. Ydermere bliver skuderne og fiskerne, som man skal give 1 skilling grot, højere forpligtet, end privilegiet indeholder.

4. Ydermere indeholder privilegiet, at man af enhver vogn skal give 8 skilling grot og ikke mere; de er dog nødt til at give så meget mere.

5. Ydermere indeholder privilegiet, at man skal laste varer over bord fra det ene skib til det andet, og på det punkt er der sket købmanden stor skade, så at købmændene skal give halv told; og hvis han ikke gør det, så skal godset være forskertset. Dette kan man godtgøre i overensstemmelse med privilegiets ordlyd.

6. Ydermere med hensyn til prammene og de lette skuder overholdes det, som privilegiet udviser, heller ikke.

7. Ydermere ifølge privilegiet så skal negmarkedet være på Stralsunds fed; det overholdes heller ikke.

8. Ydermere bliver købmændene meget bebyrdet i deres told, således at de skal betale mere told, end privilegiet indeholder, særligt af kasser og tæpper, hvilket privilegiet ikke indeholder.

9. Ydermere, når en vogn med gods vælter om på jorden, så vil jeres nådes fogeder have det erklæret for tabt. Derfor beder vi jeres nåde om, at I forhindrer denne uretfærdighed.

10. Ydermere, når købmændene taber et får, høns eller gæs, som de vil købe, ud af hænderne og ned på jorden, så vil fogederne også have det erklæret for tabt.

11. Ydermere beder vi om, at jeres nåde forhindrer, at man kan købe forprangers heste, kvæg og sild, hvilket, når det sker uden for feddene, går uredeligt til.

12. Ydermere med hensyn til de svære bødestraffe beder vi om, at jeres fogeder afskaffer denne praksis, hvis det behager jeres nåde, idet den påfører købmanden stor skade.

13. Ydermere hvis det forholder sig sådan, at en mand afgår ved døden, eller at han enten bliver vanvittig eller tosset, og denne mand havde gods i jeres tre riger, så mener jeres nådes fogeder, at det gods skal være tabt. Vi beder om, at I vil lade jeres fogeder overholde det, som er sædvane fra gammel tid, og som jeres forfædres privilegium indeholder.

14. Ydermere med hensyn til den købmand, som her dør uden for hansaen, vil fogeden have 3 skånske mark af hans gods, hvilket også er imod privilegiet.

15. Ydermere indeholder privilegiet, at hvis man vil rejse anklage mod nogen, så skal man gøre det for sin tyske foged, og derpå skal der komme et modsvar etc..

16. Ydermere med hensyn til hestene, som købmanden køber i Skåne, når købmændene vil udskibe dem fra land, så skal de give ud over den almindelige told, hvad fogeden vil have af dem. Derfor beder vi om, at jeres nåde vil overholde gammel sædvane og privilegiet.

17. Ydermere om ham, der er foged på jeres nådes vegne, når han ledsager nogen, hvem det end måtte være, så ledsages han lige så vel på feddene som på dansk jord; det er også imod privilegiet og købmanden til stor last etc..